Bán Lào Cai - 4 Em Bắc Hà và 1 Chú Hmông Cộc - Update ngày 15/10/2012

#1
BHX - 10052012D - 2 Tháng Đực - Giá 1,2TBHX - 10062012D - 2 Tháng - Đực - Giá 1,2T

BHX - 10072012D - 2 Tháng - Đực - Giá 1,3T
BHX - 10092012D - 2 Tháng - Đực - Giá 1,3T


HMC - 10112012D - 8 Tháng Tuổi - Đực - Giá Thương Lượng
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH