lap mang fpt

  • Thread starter quynh8689
  • Ngày gửi
Q

quynh8689

Guest
#1
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><em><strong>Website:</strong></em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></a></span><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">http://lapmangfpt113.divivu.com/</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><strong><u><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">Tổng đ&agrave;i :0975.86.4042 _ 01693.794.085</span></u></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">I . G&Oacute;I CƯỚC C&Aacute;P ĐỒNG D&Agrave;NH CHO GIA Đ&Igrave;NH - C&Aacute; NH&Acirc;N</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT</span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">1.H&ograve;a mạng FPT g&oacute;i MegaYou&nbsp;</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> - Tốc độ : 6 Mbps<br /> - Cước : 250.000 VNĐ/ Th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết..</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">2. H&ograve;a mạng FPT g&oacute;i MegaMe&nbsp;</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> - Tốc độ : 8Mbps<br /> - Cước : 380.000 VNĐ / Th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">3.H&ograve;a mạng FPT g&oacute;i G&oacute;iTriple:2 trong một (Điện thoại + Internet)</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> - Ph&iacute; h&ograve;a mạng: 500.000 VNĐ<br /> - Khuyến mại: Tặng modem contrend 6 cổng, giảm cước sử dụng 40.000 VNĐ / th&aacute;ng trong 18 th&aacute;ng. Tặng 03 th&aacute;ng cước gọi nội hạt nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng đăng k&yacute; lựa chọn sử dụng dịch vụ iVoice.<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">4.H&ograve;a mạng FPT g&oacute;i FullTriple:3 trong một ( Điện thoại + Itivi + Internet )</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> - Ph&iacute; h&ograve;a mạng: 1.000.000 VNĐ<br /> - Khuyến mại: Tặng modem contrend 6 cổng, giảm cước sử dụng 50.000 VNĐ / th&aacute;ng trong 18 th&aacute;ng + Tặng 03 th&aacute;ng cước gọi nội hạt nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng đăng k&yacute; lựa chọn sử dụng dịch vụ iVoice + Tặng SetupBox trị gi&aacute; để xem c&aacute;c k&ecirc;nh Itivi, K+..<br /> </span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong>==&gt; Chi tiết...</strong></a></span><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> <br /> <strong>II. H&Ograve;A MẠNG C&Aacute;P QUANG FPT&nbsp;</strong><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">* Fiber Business:</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">Tốc độ tối đa 25Mb, cước lắp đặt 2.000.000 VNĐ, Cước trọn g&oacute;i 800.000 VNĐ/ th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">* Fiber Bronze :</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">Tốc độ tối đa 25 Mbps, Cam kết tốc độ &gt;= 512 Kbps, Cước lắp đặt 2.000.000VND, Cước trọn g&oacute;i 2.500.000VND/ th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">* Fiber Silver :</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">Tốc độ tối đa 30 Mbps, Cam kết tốc độ &gt;= 512 Kbps, Cước lắp đặt 2.000.000VND, Cước trọn g&oacute;i 3.000.000VND/ th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">* Fiber Gold:</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;Tốc độ tối đa 45 Mbps, Cam kết tốc độ &gt;= 768 Kbps, Cước lắp đặt 2.000.000VND, Cước trọn g&oacute;i 6.000.000VND/ Th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">* Fiber Diamond:</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;Tốc độ tối đa 65 Mbps, Cam kết tốc độ &gt;= 1024 Kbps, Cước lắp đặt 2.000.000VND, Cước trọn g&oacute;i 15.000.000VND / Th&aacute;ng<br /> </span></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">==&gt; Chi tiết...</span></strong></a><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Lưu &yacute; khi h&ograve;a mạng :</strong><br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <em><strong>- Thủ tục h&ograve;a mạng :</strong></em>Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần chuẩn bị 1 CMTND photo hoặc hộ chiếu photo, sẽ c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n đến l&agrave;m hợp đồng tại nh&agrave;.<br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> <em><strong>- Thời gian triển khai :</strong></em>&nbsp;2-5 ng&agrave;y ( C&aacute;p đồng cho gia đ&igrave;nh ) , 3-7 ng&agrave;y ( C&aacute;p quang ) kể từ ng&agrave;y l&agrave;m hợp đồng<br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> <em><strong>- Quyền lợi của kh&aacute;ch h&agrave;ng :</strong></em>&nbsp;khi l&agrave;m hợp đồng tại nh&agrave;, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền được nhận bộ hợp đồng gồm ( Hợp đồng + Phụ lục + Phiếu thu tiền ). Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phải đ&oacute;ng số tiền như tr&ecirc;n phiếu thu m&agrave; kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng th&ecirc;m bất k&igrave; một khoản g&igrave; kh&aacute;c ph&aacute;t sinh.<br /> H&Ograve;A MẠNG FPT , HOA MANG FPT<br /> <br /> Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết, qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ tổng đ&agrave;i vi&ecirc;n internet FPT:&nbsp;<em><strong>0975.86.4042 _01693.794.085&nbsp;</strong></em></span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a href="http://lapmangfpt113.divivu.com/"><em><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif">Tham khảo tại website :http://lapmangfpt113.divivu.com</span></strong></em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> </span></a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Quỳnh
- Địa chỉ: 481 HOÀNG QUỐC VIỆT HÀ NỘI
- Điện thoại: 0975864042 - Fax: 01693794085
- email: nguyenquynh8689@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH