liên kết trồng 4000ha dược liệu tại DAKNONG Đầu tư 30 triệu/ha

#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<font size="5">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; 4000ha đất tại daknong cần li&ecirc;n doanh li&ecirc;n kết trồng rừng hoặc cao su 100%,gh&eacute;p dược liệu dưới t&aacute;n rừng đầu tư nhanh thu hồi vốn đất đ&atilde; c&oacute; giấy tờ hợp lệ,cần nh&agrave; đầu tư trực tiếp miễn trung gian.</font></p><p><font size="3">HTX Huyết N&ocirc;ng </font></p><p><font size="3">MST:3901150084</font></p><p><font size="3">&nbsp;TK:050027181136 Sacombrank chi nh&aacute;nh T&acirc;n Ch&acirc;u </font></p><p><font size="3">ĐC:07-36 KP1,TT T&acirc;n Ch&acirc;u,T.T&acirc;y Ninh </font></p><p><font size="3">ĐT:(066)3 89 89 89 Fax:(066)3898989 Hotline:0 121 44 2 44 99 Mr Long Email:huyetnong@yahoo.com;huyetnong@gmail.com Web:www.huyetnong.com </font></p><p><font size="3">Ngh&agrave;nh nghề: -Nu&ocirc;i,Trồng &amp; Bảo tồn ph&aacute;t triển dược liệu... </font></p><p><font size="3">-Mua &amp;B&aacute;n n&ocirc;ng l&acirc;m thủy hải sản c&aacute;c loại&hellip;. -Tư vấn, đầu tư c&acirc;y giống, con giống ,ph&acirc;n b&oacute;n,thuốc ph&ograve;ng trừ bệnh hại,quy tr&igrave;nh kỷ thuật&amp;bao ti&ecirc;u sản phẩm cho n&ocirc;ng d&acirc;n&hellip;</font> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 01214424499
- Địa chỉ: 07-36 KP1,TT Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: (066)3898989 - Fax: 01214424499
- email: huyetnong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH