LỢN RỪNG THUẦN CHỦNG 090 7 471 999 ( 20/10/2011có 100 em heo cai sữa giống rất đẹp )

#1
<div><strong><em><u>MUA B&Aacute;N HEO RỪNG GIỐNG THỊT GI&Aacute; PHẢI CHĂNG 0903 926 912 </u></em></strong><strong><em>&nbsp;TRANG TRẠI HEO RỪNG</em></strong><strong> </strong><strong>MINH PH&Aacute;T -</strong><strong> </strong><strong>&nbsp;CHUY&Ecirc;N CUNG CấP HEO RừNG GIốNG V&Agrave; HEO RừNG THịT HEO RừNG TH&Aacute;I LAN V&Agrave; HEO RừNG VIệT NAM</strong><strong> </strong><strong>,</strong><strong> </strong><strong>B&Igrave;NH : 090 7 471 999 </strong><strong><a href="http://agriviet.com/home/printthread.php?t=56777&amp;pp=11&amp;page=1">Hiển thị Trang c&oacute; thể in</a> <br /></strong></div><div><ul><ul><li><strong><a href="http://agriviet.com/home/sendmessage.php?do=sendtofriend&amp;t=56777">Gửi trang n&agrave;y qua Email&hellip;</a> <br /></strong></li><li><strong><a href="http://agriviet.com/home/subscription.php?do=addsubscription&amp;t=56777">Theo d&otilde;i Chủ đề n&agrave;y&hellip;</a> <br /></strong></li></ul></ul></div><div><strong>Dạng hẹp <br /></strong></div><div><ul><ul><li><strong><a href="http://agriviet.com/home/threads/56777-MUA-BAN-HEO-RUNG-GIONG-THIT-GIA-PHAI-CHANG-0903-926-912?mode=hybrid">Chuyển sang dạng Lai gh&eacute;p (Hybrid)</a> <br /></strong></li><li><strong><a href="http://agriviet.com/home/threads/56777-MUA-BAN-HEO-RUNG-GIONG-THIT-GIA-PHAI-CHANG-0903-926-912?p=188231&amp;mode=threaded#post188231">Switch to Threaded Mode</a> <br /></strong></li></ul></ul></div><strong><span /></strong><strong><span /></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Chí Bình - 090 7 471 999
- Địa chỉ: Quận 7 - TPHCM
- Điện thoại: 090 7 471 999 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH