Lợn rừng

#1
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px"><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt">LỢN RỪNG HOẰNG H&Oacute;A- THANH H&Oacute;A</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><span style="font-size: 13.5pt">Chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống F4 được nh&acirc;n giống tại Việt Nam<br />Trọng lượng 10 -12 kg ,12 - 15 kg , lợn hậu bị ,Lợn n&aacute;i mang thai.<br />Đặc biệt trại cung cấp lợn rừng nguy&ecirc;n chủng Việt&nbsp;Nam<br /><br /><strong>Mọi li&ecirc;n hệ xin qu&yacute; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : L&ecirc; Quốc H&ugrave;ng</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><strong><span style="font-size: 14pt">( C&aacute;ch cầu H&agrave;m Rồng 5 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng )</span></strong><span style="font-size: 13.5pt"><br /><strong>Đ/c : Đội 8 - x&atilde; Hoằng Ph&uacute;c - huyện Hoằng H&oacute;a - tỉnh Thanh H&oacute;a.</strong><strong><br /></strong><br /><strong><u>DĐ :&nbsp;&nbsp;0123 824 6868</u></strong><strong><u><br /></u></strong><br />Email : nongdanth037@gmail.com<br />Blog : &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt"><span style="text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0000ff; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 13.5pt"><a target="_blank" style="text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0000ff; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt" href="http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhoa-banlonrung">http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhoa-banlonrung</a></span></p><div><br /></div></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Quốc Hùng
- Địa chỉ: Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0123 824 6868 ::: FaX
- email: nongdanth037@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH