lưới trồng rau, lưới vườn ươm, lưới che nắng cho vườn lan

#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">(Lưới bao che, lưới an to&agrave;n, lưới chống rơi c&ocirc;ng tr&igrave;nh)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%">C&ocirc;ng Ty TNHH TM DV XD Th&aacute;i H&agrave;n chuy&ecirc;n Sản Xuất v&agrave; nhập khẩu một số mặt h&agrave;ng như:&nbsp; <strong><span style="color: red">Lưới d&ugrave;ng trong X&acirc;y Dựng, lưới chống rơi, lưới an to&agrave;n c&ocirc;ng trường</span></strong><span style="color: red">, Nu&ocirc;i trồng đ&aacute;nh bắt thủy sản, trồng rau sạch trong n&ocirc;ng trại <strong>lưới nhựa HDPE X&acirc;y Dựng</strong></span>. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được Sản xuất dựa tr&ecirc;n <span style="color: red">C&ocirc;ng Nghệ H&agrave;n Quốc</span>, nguy&ecirc;n liệu chủ yếu: <span style="color: red">Hạt nhựa cao cấp HDPE, PP, PA, TPA... </span>v&agrave; một số phụ gia kh&aacute;c! Với c&ocirc;ng nghệ hiện đại. Sản Phẩm của Th&aacute;i H&agrave;n đa dạng m&agrave;u sắc, k&iacute;ch cỡ..., v&agrave; sản xuất theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu của Kh&aacute;ch H&agrave;ng như <strong><span style="color: red">Lưới d&ugrave;ng trong x&acirc;y dựng(Lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh, Lưới An to&agrave;n, Lưới Chống Ch&aacute;y,...)</span></strong><span style="color: red">, N&ocirc;ng Trại(Lưới bao che ngăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng, lưới ngăn chim, lưới che nắng, lưới trồng rau sạch..), Nu&ocirc;i trồng đ&aacute;nh bắt thủy Sản(Lưới C&agrave;o, d&acirc;y C&agrave;o, d&acirc;y ly(nu&ocirc;i t&ocirc;m h&ugrave;m, ngọc trai...)...), </span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được biết th&ecirc;m chi tiết:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Mr H&ugrave;ng&mdash;ph&ograve;ng kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Địa chỉ : 37/2C Ng&ocirc; Tất Tố - P.21 &ndash; Q.B&igrave;nh Thạnh &ndash; Tp.HCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">ĐT : (08)38.407.137&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ:&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">0902.305.966 &ndash; 0908.130.298</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Email: <u><span style="color: #993300"><a href="mailto:thaihan2303@gmail.com">thaihan2303@gmail.com</a></span></u></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300">Website:<u> </u></span><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: blue">thaihan.com</span></u><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300"></span></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM DV XD Thái Hàn
- Địa chỉ: 37/2c Ngô Tất Tố, P21, Quận Bình Thạnh, tphcm
- Điện thoại: 0838407137 - Fax: 0838406223
- email: thaihan2303@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH