Mai đẹp chờ chủ. Gia Cát Lượng chờ minh chúa.

maivang150

Nhà nông tập sự
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<font size="3">Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c !</font></p><p><font size="3">T&ocirc;i đ&acirc;y c&oacute; c&acirc;y mai đẹp v&agrave; hiếm m&agrave; chưa t&igrave;m được chủ nh&acirc;n. Giống như Gia C&aacute;t Lượng l&uacute;c ở liều tranh chờ minh ch&uacute;a!</font></p><p><font size="3">C&acirc;y mai c&oacute; hoa nhiều c&aacute;nh m&agrave; người ta hay gọi l&agrave; Hạ Hồng Diệp hay mai c&uacute;c, c&oacute; từ 120 đến 150 c&aacute;nh.</font></p><p><font size="3">Giống mai n&agrave;y kh&ocirc;ng sợ trời lanh như mai &iacute;t c&aacute;nh,trời lạnh hoa vẫn nở rất đẹp kh&ocirc;ng lo tết 2012 kh&ocirc;ng c&oacute; hoa ngắm.</font></p><p><font size="3">C&acirc;y cao 3 m&eacute;t,t&aacute;n rộng 2.5 m&eacute;t, đường k&iacute;nh gốc 30 cm. C&acirc;y 40 năm tuổi, gh&eacute;p đ&atilde; 20 năm n&ecirc;n hoa rất nhiều v&agrave; kh&ocirc;ng bi rụng nụ.<br /></font></p><p><font size="3">Hoa rất đẹp,kết th&agrave;nh từng ch&ugrave;m.</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n 50 000 000 đồng. Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại S&agrave;i G&ograve;n hoặc Bến Tre.</font></p><p><font size="3">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Mr Trung 0907300765,</font></p><p><font size="3"> mail : nguyenanhtrung1808@yahoo.com</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ánh Trung
- Địa chỉ: 149-151 Lý Tự Trọng,Bến Thành,Quận 1.
- Điện thoại: 0907300765 ::: FaX 0838272954 - Fax: 0907300765
- email: nguyenanhtrung1808@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH