• MÀNG LÓT HỒ NUÔI TÔM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 13/6/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font size="7">K&Iacute;NH GỬI:QU&Yacute; DOANH NGHIỆP:</font><font size="3">CTY TNHH HOA XU&Acirc;N VINA CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG BAO B&Igrave; NHỰA CHẤT LIỆU </font><font size="5">LDPE,LLPE,HDPE </font><font size="2">T&Uacute;I R&Aacute;C,BAO XỐP,BAO CUỘN,T&Uacute;I XỐP HD/PE,D&Ugrave;NG TRONG C&Aacute;C SI&Ecirc;U THỊ C&Oacute; IN V&Agrave; KO IN,ĐẶC BIỆT </font><font size="5">CTY </font><font size="2">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N SẢN XUẤT ĐƯỢC M&Agrave;NG </font><font size="4">PE </font><font size="2">KHỔ LỚN NHƯ:M&Agrave;NG L&Oacute;T HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M,M&Agrave;NG NH&Agrave; KIẾNG,M&Agrave;NG L&Oacute;T HỒ NƯỚC THẢI,M&Agrave;NG L&Agrave;M MUỐI,M&Agrave;NG PHỦ N&Ocirc;NG NGHIỆP...VV KHỔ TỪ 1-10 M&Eacute;T VỚI ĐỘ D&Agrave;Y TỪ 0.01(10MIC) ĐẾN 0.4(400MIC) TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC SẢN XUẤT TR&Ecirc;N D&Acirc;Y CHUYỀN M&Aacute;Y M&Oacute;C HIỆN ĐẠI.QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO Đ/C SAU;NGUYỄN VĂN </font><font size="5">TH&Agrave;NH</font><font size="2">&nbsp;&nbsp; SĐT </font><font size="5">0909569412</font><font size="2"> HOẶC EMAI: <a href="mailto:THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN">THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN</a></font>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN THÀNH
   - Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN
   - Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 84 8 37128916
   - email: THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...