Màng Lót Hồ Nuôi Tôm

  • Thread starter buithuhien
  • Ngày gửi
B

buithuhien

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="6">K&iacute;nh Gửi.</font><font size="5">Q&uacute;y C&ocirc;ng Ty v&agrave; Doanh Nghiệp.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; C&ocirc;ng Ty TNHH Worid Vina.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; vốn&nbsp;đầu tư&nbsp;100% của H&Agrave;N QUỐC tại VIỆT NAM.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE.LLPE.HDPE m&agrave;ng phủ, bao b&igrave;&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i vận chuyển, m&agrave;ng phủ thực phẩm v&agrave;&nbsp;&aacute;o mưa, t&uacute;i xốp HDPE&nbsp;&nbsp;xuất khẩu d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng &nbsp;in.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">Đặc biệt&nbsp;c&ocirc;ng ty &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m 1 m đến 10 m, độ d&agrave;y 10 micro đến 900 micro. C&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c hiện đại,&nbsp;đảm bảo chất lượng cao chắc chắn sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong&nbsp;được hợp t&aacute;c &nbsp;với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến vơi l&ograve;ng tin cậy về chất lượng v&agrave; sự ho&agrave;n hảo.</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ qua địa chỉ sau:Ms Hiền</font></p><font size="5">SĐT:&nbsp; 01656 257 182( or 0937.109.299)</font><font size="5"> <p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font face="Times New Roman" size="3">EMAIL: <a href="mailto:thuhien_0690@yahoo.com.vn"><font size="5">thuhien_0690@yahoo.com.vn</font></a></font></p></font><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> B&ugrave;i Thu Hiền <strong>- Địa chỉ: </strong>C&ocirc;ng ty TNHH Worid Vina ấp Long Ph&uacute; - Phước Th&aacute;i- Long Th&agrave;nh- Đồng Nai</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3"><strong>- Tel: 0613 542 561 &nbsp;Fax: </strong>0613 542 560</font></p><p style="text-align: left; background-color: transparent; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong><font size="3">- email: </font></strong><a href="mailto:thuhien_0690@yahoo.com.vn"><font size="3">thuhien_0690@yahoo.com.vn</font></a><font size="3"> <br /><br /></font><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/53741-MANG-LOT-HO-NUOI-TOM#ixzz1d4SLFE31">http://agriviet.com/home/threads/53741-MANG-LOT-HO-NUOI-TOM#ixzz1d4SLFE31</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Thu Hiền
- Địa chỉ: Công ty TNHH Worid Vina
- Điện thoại: 01656 257 182 - Fax: 0937 109 299
- email: thuhien_0690@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH