• MÀNG NUÔI TÔM CHẤT LƯỢNG CAO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 28/5/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong>M&agrave;ng, BẠT Nhựa PE&nbsp; L&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, nu&ocirc;i trồng thuỷ sản</strong><br /><font size="3">M&agrave;ng nhựa PE:<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khổ 4m, 5m, 6m x d&agrave;i 100m(hoặc t&ugrave;y nhu cầu người sử dụng), độ d&agrave;y từ : 0.10mm đến 0.40mm(t&ugrave;y nhu cầu sử dụng)<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&aacute;ng phủ chất UV chống tia cực t&iacute;m; EVA tăng cường sử dẻo dai v&agrave; h&oacute;a chất kh&aacute;c tăng sức chịu lực cao&hellip;<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave;n gh&eacute;p bằng m&aacute;y h&agrave;n chuy&ecirc;n dụng, hoặc d&aacute;n keo th&ocirc;ng dụng<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (nhiễm ph&egrave;n, nhiễm bẩn); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật... <br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="3">C&aacute;c ưu điểm <br />a. Chủ động giữ nước: <br />b. Bảo đảm lượng oxy trong nước: <br />Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy. <br />c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn: <br />Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt của bạt PE trơn l&aacute;ng bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn. <br />d. Giảm rủi ro bệnh tật <br />Bề mặt trơn cứng của bạt PE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng. <br />e. Thuận tiện cho thu hoạch <br />Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn. <br />f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh <br />Với bề mặt trơn b&oacute;ng &nbsp;kh&ocirc;ng thấm nước n&ecirc;n dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch tấm bạt PE<br />C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với bạt PE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất. <br />i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh <br />R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n. <br />k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn <br />Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i <br />l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn <br />Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống. <br />n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn <br />Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; bạt nhựa PE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn. <br /></font><font size="3"><strong><u>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </u></strong><br /></font></div><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3" /></p><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr TRẦN THƯỢNG CHINH<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0903096564<br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:tranchinhkdwv@yahoo.com">tranchinhkdwv@yahoo.com</a><br /></font><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0613 542560<br /></font></div><p style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3" /></p><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> trần thượng chinh</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong>- Địa chỉ: ấp long ph&uacute;,x&atilde; phước th&aacute;i,huyện long th&agrave;nh,đ&ograve;ng nai</strong></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><strong>- Tel, Fax: 0903096564&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>FaX 0613 542560<br /><strong>- email: <a href="mailto:tranchinhkdwv@yahoo.com">tranchinhkdwv@yahoo.com</a></strong>@yahoo.com <br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/54668-bat-lot-ho-nuoi-tom-chat-luong-cao#ixzz1w7lKOdMF">http://agriviet.com/home/threads/54668-bat-lot-ho-nuoi-tom-chat-luong-cao#ixzz1w7lKOdMF</a></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẦN THƯỢNG CHINH
   - Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ,XÃ PHƯỚC THÁI,HUYỆN LONG THÀNH,TỈNH ĐỒNG NAI
   - Điện thoại: 0903096564 - Fax:
   - email: tranchinhkdwv@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...