• Máy ấp trứng gia cầm, Máy ấp trứng giá rẻ, May ap trung!

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 11/4/13

  1. vinastarvn Nhà nông nghiệp dư

   <p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium">Kinh Doanh:098 6767 306</span></strong></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>Hotline hỗ trợ:0986 767 306</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>Li&ecirc;n hệ trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh: từ8h s&aacute;ng đến 5h15&nbsp; chiều</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập&nbsp;</strong><strong><a rel="nofollow" target="_blank" title="si&ecirc;u thị m&aacute;y văn ph&ograve;ng" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/">www.Vinastar.vn.</a></strong></span></p><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div id="menuVertical2"><ul style="list-style-type: none"><li><a rel="nofollow" target="_blank" id="firts" class="subfolderstyle2" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/tim?q=M%C3%A1y+%E1%BA%A5p+tr%E1%BB%A9ng+gia+c%E1%BA%A7m&amp;storeCatId=611">M&aacute;y ấp trứng gia cầm (35)</a></li><li><a rel="nofollow" target="_blank" id="firts" class="subfolderstyle2" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/tim?q=M%C3%A1y+%E1%BA%A5p+tr%E1%BB%A9ng+gia+c%E1%BA%A7m&amp;storeCatId=1661">M&aacute;y ấp trứng mini (6)</a></li><li><a rel="nofollow" target="_blank" id="firts" class="subfolderstyle2" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/tim?q=M%C3%A1y+%E1%BA%A5p+tr%E1%BB%A9ng+gia+c%E1%BA%A7m&amp;storeCatId=1662">M&aacute;y ấp trứng trung cấp (17)</a></li><li><a rel="nofollow" target="_blank" id="firts" class="subfolderstyle2" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/tim?q=M%C3%A1y+%E1%BA%A5p+tr%E1%BB%A9ng+gia+c%E1%BA%A7m&amp;storeCatId=1663">M&aacute;y ấp trứng cao cấp (9)</a></li><li><a rel="nofollow" target="_blank" id="firts" class="subfolderstyle2" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/tim?q=M%C3%A1y+%E1%BA%A5p+tr%E1%BB%A9ng+gia+c%E1%BA%A7m&amp;storeCatId=1664">M&aacute;y ấp trứng si&ecirc;u cấp</a></li></ul></div></div><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><strong><br /></strong></p><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/dieu-ap-4d-miniled-1000-18617.html"><img alt="Điều &aacute;p 4D miniLED-1000" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18617_miniled_1000.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/dieu-ap-4d-miniled-1000-18617.html">Điều &aacute;p 4D miniLED-1000</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Ghi ch&uacute; : - Chức năng Fuzzy điều &aacute;p 4D nhiệt độ - Chức năng đảo trứng - Chức năng kh&oacute;a trẻ em - C&ocirc;ng nghệ Inverter tiết kiệm 30% ~ 50% điện năng (C&ocirc;ng nghệ biến tần) - Th&acirc;n m&aacute;y l&agrave;m bằng nh&ocirc;m v&agrave; hai lớp c&aacute;ch nhiệt ch&acirc;n kh&ocirc;ng - Khay ấp trứng thiết kế kh&oacute;a trứng l&agrave;m bằng nh&ocirc;m cao cấp chống rỉ s&eacute;t<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>8.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-1500-18616.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN -1500" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18616_18616_20324.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-1500-18616.html">M&aacute;y ấp trứng LIN -1500</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: tối đa : 750w , thấp nhất : 300W Kết cấu chất liệu: Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm: Tự động điều chỉnh tr&ecirc;n bảng control , sử dụng m&aacute;y bom nước si&ecirc;u nhỏ để tạo ẩm v&agrave; s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m, cảnh b&aacute;o khi hết nước Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng Hệ thống cung cấp nhiệt: B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>13.900.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1600-lin-dieu-ap-ldi-1600-18615.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 1600 L.IN điều &aacute;p LDI-1600" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18615_18615_20323.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1600-lin-dieu-ap-ldi-1600-18615.html">M&aacute;y ấp trứng 1600 L.IN điều &aacute;p LDI-1600</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng: 1600 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 26A ~ Min= 270w , Max = 1300w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>13.900.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1000-lin-dieu-ap-ldi-1000-18614.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 1000 L.IN điều &aacute;p LDI-1000" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18614_18614_20322.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-1000-lin-dieu-ap-ldi-1000-18614.html">M&aacute;y ấp trứng 1000 L.IN điều &aacute;p LDI-1000</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:1000 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 26A ~ Min= 250w , Max = 1200w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>11.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-tu-nhom-ans-1000n-18613.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng tủ nh&ocirc;m ANS-1000N" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18613_18613_20321.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-tu-nhom-ans-1000n-18613.html">M&aacute;y ấp trứng tủ nh&ocirc;m ANS-1000N</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>8.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-800-lin-dieu-ap-ldi-800-18612.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 800 L.IN điều &aacute;p LDI-800" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18612_18612_20320.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-800-lin-dieu-ap-ldi-800-18612.html">M&aacute;y ấp trứng 800 L.IN điều &aacute;p LDI-800</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:800 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 180w , Max = 900w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>8.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-800-18611.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-800" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18611_18611_20319.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-800-18611.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-800</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 450w , thấp nhất : 200W Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm : Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control , cảnh b&aacute;o khi hết nước Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng Hệ thống cung cấp nhiệt: B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>8.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-700-lin-dieu-ap-ldi-700-18610.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 700 L.IN điều &aacute;p LDI-700" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18610_18610_20318.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-700-lin-dieu-ap-ldi-700-18610.html">M&aacute;y ấp trứng 700 L.IN điều &aacute;p LDI-700</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:700 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 180w , Max = 900w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.950.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-ag-a-1000-18609.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng gia cầm AG-A-1.000" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18609_18609_20317.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-ag-a-1000-18609.html">M&aacute;y ấp trứng gia cầm AG-A-1.000</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1.000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-600-lin-dieu-ap-ldi-600-18608.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 600 L.IN điều &aacute;p LDI-600" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18608_18608_20316.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-600-lin-dieu-ap-ldi-600-18608.html">M&aacute;y ấp trứng 600 L.IN điều &aacute;p LDI-600</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:600 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 150w , Max = 800w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.450.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-700-18607.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-700" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18607_18607_20315.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-700-18607.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-700</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 450w , thấp nhất : 200W Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm: Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control , cảnh b&aacute;o khi hết nước<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-500-lin-dieu-ap-ldi-500-18606.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 500 L.IN điều &aacute;p LDI-500" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18606_18606_20314.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-500-lin-dieu-ap-ldi-500-18606.html">M&aacute;y ấp trứng 500 L.IN điều &aacute;p LDI-500</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:500 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải: 16A ~ Min= 120w , Max = 600w&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-600-18605.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-600" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18605_18605_20313.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-600-18605.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-600</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Loại m&aacute;y : M&aacute;y ấp trứng kỹ thuật số c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;u chuẩn H&agrave;n Quốc Loại trứng sử dụng được : G&agrave; , vịt , chim , ngỗng, đ&agrave; điểu , trĩ , c&uacute;c , yến... tất cả loại trứng gia cầm M&agrave;u sản phẩm : Đen - X&aacute;m Số lượng trứng : 600 trứng<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>7.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-500-18604.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-500" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18604_18604_20312.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-500-18604.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-500</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng : 500 trứng C&ocirc;ng nghệ quang nhiệt : H&agrave;n Quốc C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ: tối đa : 300w , thấp nhất : 100W<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>6.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-1000-18603.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng AG-1000" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18603_18603_20311.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-1000-18603.html">M&aacute;y ấp trứng AG-1000</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 1000 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>6.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-500-18602.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng AG-A-500" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18602_18602_20310.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-500-18602.html">M&aacute;y ấp trứng AG-A-500</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 480 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần) Xuất xứ:Bộ điều khiển của H&agrave;n Quốc<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>5.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-400-lin-dieu-ap-ldi-400-18601.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 400 L.IN điều &aacute;p LDI-400" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18601_18601_20309.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-400-lin-dieu-ap-ldi-400-18601.html">M&aacute;y ấp trứng 400 L.IN điều &aacute;p LDI-400</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:400 trứng. C&ocirc;ng xuất chịu tải:16A ~ Min= 70w , Max = 500w<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>5.300.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-400-18600.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng AG-A-400" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18600_18600_20308.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-a-400-18600.html">M&aacute;y ấp trứng AG-A-400</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp:Tối thiểu 1 trứng / tối đa 380 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần) Xuất xứ:Bộ điều khiển của H&agrave;n Quốc<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>5.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-500-18599.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng AG-500" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18599_18599_20307.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-ag-500-18599.html">M&aacute;y ấp trứng AG-500</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ấp: Tối thiểu 1 trứng / tối đa 480 trứng Quy tr&igrave;nh ấp:C&oacute; thể ấp đa kỳ 1 tuần v&agrave;o trứng 1 lần hoặc đơn kỳ (ấp 1 lần)<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>5.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-400-18598.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-400" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18598_18598_20306.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-400-18598.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-400</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 300w , thấp nhất : 100W Kết cấu chất liệu: Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm : Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control ,cảnh b&aacute;o khi hết nước<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>4.750.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-tu-nhom-an-100-18590.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng gia cầm tủ nh&ocirc;m AN-100" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18590_18590_20298.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-gia-cam-tu-nhom-an-100-18590.html">M&aacute;y ấp trứng gia cầm tủ nh&ocirc;m AN-100</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div><br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>3.500.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-100-lin-dieu-ap-ldi-100-18588.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 100 L.IN điều &aacute;p LDI-100" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18588_18588_20296.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-100-lin-dieu-ap-ldi-100-18588.html">M&aacute;y ấp trứng 100 L.IN điều &aacute;p LDI-100</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>18 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng:100 trứng Kết cấu khung m&aacute;y: Nh&ocirc;m, sắt ki&ecirc;n cố chịu lực cao. Kết cấu v&aacute;ch ngăn m&aacute;y: V&aacute;ch Alumium Composite 1.1 chống thấm c&aacute;ch nhiệt cao cấp. Khay trứng: Nhựa c&aacute;ch nhiệt, định vị 100 trứng đứng /1khay, sử dụng cho tất cả loại trứng.<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>3.400.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-100-18587.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-100" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18587_18587_20295.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-100-18587.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-100</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>- C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 150w , thấp nhất : 50W - Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum - Tạo ẩm : Sử dụng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m ,tự động điều chỉnh 2 chế độ tr&ecirc;n bảng control ,cảnh b&aacute;o khi hết nước - Khay trứng: Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng - Hệ thống cung cấp nhiệt : B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>3.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="cursor: pointer"></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-50-18586.html"><img alt="M&aacute;y ấp trứng LIN-50" width="120" style="border: 0px; max-width: 706px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18586_18586_20294.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/may-ap-trung-lin-50-18586.html">M&aacute;y ấp trứng LIN-50</a></strong></div><div><strong>Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div>Số lượng trứng : 50 trứng C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ : tối đa : 100w , thấp nhất : 50W Kết cấu chất liệu : Nh&ocirc;m cao cấp - V&aacute;ch chống thấm c&aacute;ch nhiệt Aluminum Tạo ẩm : Diện t&iacute;ch b&oacute;c hơi nước Khay trứng : Khay trứng th&aacute;o r&aacute;p th&ocirc;ng m&igrave;nh tăng giảm k&iacute;ch thước với trứng lớn nhỏ , kh&ocirc;ng giới hạn k&iacute;ch thước trứng Hệ thống cung cấp nhiệt : B&oacute;ng nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng ấp trứng , tự điều chỉnh nhiệt tr&ecirc;n control<br /><br /></div></div><div style="color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><div>2.000.000 VND</div><div>[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">Đ/c: Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong>Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="mailto:nguyendang@vinastar.vn">nguyendang@vinastar.vn</a></strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong>Yahoo: vinastar_kd26</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #ff9900"><strong>++++++++++++++++++++++++</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>C&Ocirc;NG TY CP CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>[VPGD]&nbsp;: 18,L&ocirc; 10B ,Đường Trung Y&ecirc;n 9A,Trung H&ograve;a,Q.&nbsp;Cầu Giấy -&nbsp;H&agrave; Nội</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>[Tel] : (04) 35627997 [Fax] : (04) 3562 7999</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>[Web] :&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none" href="http://vinastar.vn/">http://vinastar.vn/</a></strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>CHẤT LƯỢNG BẢO H&Agrave;NH &amp; DỊCH VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO!</strong></span></p><p style="width: 706px; line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: #353535; font-family: arial; font-size: 12px"><span style="color: #008000"><strong>VINASTAR rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong><strong>!</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
   - Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
   - Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
   - email: nguyendang@vinastar.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...