Máy cắt cỏ giá tốt, máy cắt cỏ chính hãng, Lh 0986767306

#1
<div><br /></div><p align="center" class="p_first" style="font-family: arial, tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 40px; font-size: 20pt; color: green">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 40px; font-size: 20pt">&nbsp;</span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="font-family: times; line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt; color: green">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</span></strong><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt">&nbsp;</span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 10pt; text-align: center">(Gi&aacute; tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo b&aacute;o h&agrave;ng, gi&aacute; cả c&oacute; thể thay đổi hoặc kh&ocirc;ng kịp cập nhật xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất cho sản phẩm bạn cần)</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333"></span></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="font-family: times; line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt; color: green">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</span></strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 47.77777862548828px; font-size: 24pt; color: blue">Hotline hỗ trợ:<span style="line-height: 47.77777862548828px; text-decoration: underline">0986 767 306</span></span></strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 47.77777862548828px; font-size: 24pt; color: blue">&nbsp;</span></strong></p><p align="center" class="p_last" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center">&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px">Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập&nbsp;</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 26.666667938232422px" href="http://vinastar.vn/"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-weight: normal">www.Vinastar.vn</span></a>.</span></strong><a target="_blank" rel="nofollow" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1537/may-cat-co-honda.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Honda</span></a></p><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><ul style="margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #cccccc"><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1538/may-cat-co-makita.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Makita</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1539/may-cat-co-maktec.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Maktec</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1540/may-cat-co-shindaiwa.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y Cắt Cỏ Shindaiwa</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1541/may-cat-co-oshima.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y Cắt Cỏ Oshima</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1542/may-cat-co-kawashima.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Kawashima</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1543/may-cat-co-husqvarna.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Husqvarna</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1544/may-cat-co-mitsubishi.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Mitsubishi</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1545/may-cat-co-poulan.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ PouLan</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1546/may-cat-co-ozito.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ OZITO</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1547/may-cat-co-bosch.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Bosch</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1548/may-cat-co-pit.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ PIT</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1549/may-cat-co-yinxiang.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Yinxiang</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1550/may-cat-co-black-decker.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ Black - Decker</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1552/may-cat-co-khac.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ kh&aacute;c</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1551/may-cat-co-keyang.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ KEYANG</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1553/may-cat-co-ergen.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ ERGEN</span></a></li><li style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; position: relative"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #2a508e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 7px 5px 7px 21px; display: block; overflow: auto; border-width: 0px; border-right-style: solid; border-right-color: #cccccc" href="http://vinastar.vn/c1554/may-cat-co-hitachi.html"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y cắt cỏ HITACHI</span></a></li></ul></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-gx35-5948.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ HONDA GX35" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5948_5948_19939.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-gx35-5948.html">M&aacute;y cắt cỏ HONDA GX35</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất (W) 4100 Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8 Cắt rộng (mm) 260 Cắt cao (mm) 20 - 56 B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t K&iacute;ch thước (mm) 1928x637x444mm Trọng lượng (kg) 7.5<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">5.100.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk-435-u2st-5954.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK 435 U2ST" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5954_5954_5618.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk-435-u2st-5954.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK 435 U2ST</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Động cơ Xăng 4 th&igrave; Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8 B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t K&iacute;ch thước (mm) 1928x637x444 Trọng lượng (kg) 7.5 Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m về Honda UMK 435 U2ST- C&ocirc;ng suất tối đa: 1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p-<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">6.800.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-bc25-gx25-5951.html"><img alt="M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA BC25 (GX25)" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5951_5951_5615.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-bc25-gx25-5951.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA BC25 (GX25)</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">_L&agrave;m m&aacute;t bằng quạt gi&oacute; - Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc - C&ocirc;ng suất tối đa:1.1 m&atilde; lực / 7000 v/p - Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng:0.65 l&iacute;t - Dung t&iacute;ch nhớt:0.1 l&iacute;t - Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu:265g/m&atilde; lực.gi - Hệ thống đ&aacute;nh lửa:Transitor từ t&iacute;nh (IC)<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-5945.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5945_5945_5609.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-5945.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;ng sản xuất :Honda Loại :Xe đẩy C&ocirc;ng suất (W) :4100 Động cơ :GXV 160 Cắt rộng (mm) :482 Cắt cao (mm) :16 - 76 Trọng lượng (kg) :35<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">19.980.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-u2st-5942.html"><img alt="M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA UMK435T U2ST" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5942_5942_17021.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-u2st-5942.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA UMK435T U2ST</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">G&oacute;c đ&aacute;nh lửa270 BTDC Bộ chế h&ograve;a kh&iacute;Kiểu m&agrave;ng chắn Lọc gi&oacute;Lọc kh&ocirc; Kiểu b&ocirc;i trơnBơm phun sương Kiểu khởi độngBằng tay Dung t&iacute;ch b&igrave;nh nhi&ecirc;n liệu0.65 l&iacute;t Dung t&iacute;ch nhớt0.1 l&iacute;t<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">6.850.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-bc35-gx35-5939.html"><img alt="M&Aacute;Y CẮT CỎ CẦM TAY HONDA BC35 (GX35)" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5939_5939_5603.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-bc35-gx35-5939.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ CẦM TAY HONDA BC35 (GX35)</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">- Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh - C&ocirc;ng suất :1.6m&atilde; Lực/7000vp - Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng : 0.65l&iacute;t - Dung t&iacute;ch nhớt : 0.1l&iacute;t - Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265G/m&atilde; lực.giờ - Kiểu li&ecirc;n kết truyền động: Bằng tay - Trục truyền lực : C&agrave;ng bố ly hợp kh&ocirc; - Tay điều khiển kiểu ghiđ&ocirc;ng<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">5.200.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc35-gx35-5928.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda HC35 (GX35)" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5928_5928_5592.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc35-gx35-5928.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HC35 (GX35)</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Động cơ xăng 4 th&igrave; C&ocirc;ng suất 1KW Trục truyền động : Th&eacute;p đặc Hệ thống ly hợp : Ly t&acirc;m tự động Ống nh&ocirc;m dẫn động : Th&eacute;p đặc Kiểu tay ga: Kiểu cần gạt tự giữ Kiểu tay cầm: Tay cầm đối xứng (Kiều ghi đ&ocirc;ng xe đạp) Loại lưỡi cắt: 2T Trọng Lượng: 6.2 Kg&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-dpu-5904.html"><img alt="M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 196 DPU" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5904_5904_5568.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-dpu-5904.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 196 DPU</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">- C&ocirc;ng suất động cơ : 5.5 M&atilde; lực - Kiểu động cơ : GXV 160 - Chiều rộng cắt : 480mm - Lưỡi cắt : Dao đ&ocirc;i quay - Khoảng c&aacute;ch điều chỉnh độ cao cắt 11 vị tr&iacute;(16-76mm) - K&iacute;ch thước b&aacute;nh xe đẩy :200mm<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">21.966.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216-dsu-5903.html"><img alt="M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 216 DSU" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5903_5903_5567.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216-dsu-5903.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 216 DSU</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Kiểu động cơ GXV 160 C&ocirc;ng suất động cơ 5.5 m&atilde; lực Chiều rộng cắt 21 (530 mm) C&aacute;ch điều chỉnh độ cao cắt Cần điều chỉnh Khoảng điều chỉnh độ cao cắt 11 vị tr&iacute; (16 - 76 mm) Loại lưỡi cắt Dao đ&ocirc;i quay<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">26.900.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc25-5879.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda HC25" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5879_5879_19661.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc25-5879.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HC25</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;ng sản xuấtHonda LoạiCầm tay C&ocirc;ng suất (W)800 K&iacute;ch thước (mm) 1690x110x150 Trọng lượng (kg)5.6&nbsp;<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">4.641.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-5878.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK435T" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5878_5878_5542.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-5878.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK435T</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Loại Cầm tay Động cơ Honda GX35 Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8 B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t K&iacute;ch thước (mm) 1928 x 637 x 444 Trọng lượng (kg) 8.4<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">6.720.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196d-pu-5877.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196D PU" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5877_5877_5541.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196d-pu-5877.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196D PU</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Loại Xe đẩy Động cơ GXV 160 Cắt rộng (mm) 480 Cắt cao (mm) 16 - 76 B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 2 l&iacute;t K&iacute;ch thước (mm) 1410 x 510 x 1005 Trọng lượng (kg) 35.2<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">17.745.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216d-su-5876.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 216D SU" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5876_5876_5540.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216d-su-5876.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 216D SU</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Loại Xe đẩy Động cơ GXV 160 Cắt rộng (mm) 530 Cắt cao (mm) 16 - 76 B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 2 l&iacute;t K&iacute;ch thước (mm) 1630 x 570 x 1005 Trọng lượng (kg) 43.6<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">30.912.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-umk-435t-5869.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435T" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5869_5869_5533.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-umk-435t-5869.html">M&aacute;y cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435T</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc C&ocirc;ng suất tối đa:1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng: 0.65 l&iacute;t Dung t&iacute;ch nhớt: 0.1 l&iacute;t Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265g/m&atilde; lực.giờ<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">6.900.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-5867.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ Honda UMR435T" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5867_5867_5531.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-5867.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMR435T</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Loại m&aacute;y: 4 th&igrave;, 1 xi lanh,l&agrave;m m&aacute;t bằng quạt gi&oacute; Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc C&ocirc;ng suất tối đa: 1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng: 0.65 l&iacute;t Dung t&iacute;ch nhớt: 0.1 l&iacute;t<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">7.100.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-196-m1pbuh-5866.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 196 M1PBUH" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5866_5866_5530.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-196-m1pbuh-5866.html">M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 196 M1PBUH</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Model động cơ: GXV 160 Kiểu động cơ : S&uacute;-p&aacute;p treo/cam treo C&ocirc;ng suất : 5.5 m&atilde; lực Vật liệu khung m&aacute;y: Hộp kim Độ rộng d&atilde;i cắt: 19 inch (482 mm ) Kiểu điều chỉnh độ cao cắt: 1 cần<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">19.500.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="font-family: arial, tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: arial, tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-216-m2tbuh-5865.html"><img alt="M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 216 M2TBUH" width="120" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_5865_5865_5529.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-216-m2tbuh-5865.html">M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 216 M2TBUH</a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất: 5.5 m&atilde; lực Vật liệu khung m&aacute;y: Hợp kim Độ rộng d&atilde;i cắt: 21 inch (533 mm ) Kiểu điều chỉnh độ cao cắt: 1 cần Khoảng điều chỉnh độ cao cắt: 11 nấc, 16-76 mm<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">25.700.000 VND</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
- email: nguyendang@vinastar.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH