Máy cắt cỏ Honda!!!

  • Thread starter niemtincuaban
  • Ngày gửi
N

niemtincuaban

Guest
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal">M&aacute;y cắt cỏ Honda!!!</p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">Cty CP thương mại v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Thanh Xu&acirc;n</a></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">Nh&agrave; ph&acirc;n phối m&aacute;y cắt cỏ honda ch&iacute;nh h&atilde;ng!</a></span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">Gi&aacute; tốt nhất của nh&agrave; ph&acirc;n phối!!</a></span></em></p> <p class="MsoNormal">Bạn đang cần mua <a href="http://mayphat.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> nhưng bạn đang ph&acirc;n v&acirc;n kh&ocirc;ng biết mua ở đ&acirc;u để c&oacute; được sản phẩm chất lượng đ&uacute;ng với số tiền bạn bỏ ra. Vậy tại sao bạn kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đựợc tư vấn v&agrave; c&oacute; được gi&aacute; cả tố nhất!!</p> <p class="MsoNormal">Một số <a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-cat-co-honda-cat-456-vn.html">may cat co</a> tham khảo:</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoTableGrid"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 295px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co</a> Honda BC35JK(GX35)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co Honda</a> BC35JK(GX35)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-cat-co-honda-cat-456-vn.html">may cat co</a> Honda BC35JK</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> Honda BC35JK</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> cầm tay Honda</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Dung t&iacute;ch Xi lanh:35.8 CC </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Động cơ:Honda GX35TSD - Th&aacute;i Lan </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất :1.3m&atilde; Lực/7000vp </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng : 0.65l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Dung t&iacute;ch nhớt : 0.1l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265G/m&atilde; lực.giờ </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Trọng Lượng: 7.8 Kg </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;4.800.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;06 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </td> <td valign="top" style="width: 295px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co</a> Honda BC25JK(GX25)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co Honda</a> BC25JK(GX35)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-cat-co-honda-cat-456-vn.html">may cat co</a> Honda BC25JK</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> Honda BC25JK</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a>&nbsp; </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Loại m&aacute;y: 4 th&igrave;, 1 xi lanh, </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * C&ocirc;ng suất tối đa:1.1 m&atilde; lực / 7000 v/p </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng:0.65 l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Dung t&iacute;ch nhớt:0.1 l&iacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu:265g/m&atilde; lực.giờ </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Hệ thống đ&aacute;nh lửa:Transitor từ t&iacute;nh (IC) </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; * Kiểu li&ecirc;n kết truyền động:C&agrave;ng bố ly hợp kh&ocirc; </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;4.600.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;12 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 295px; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co</a> Honda&nbsp; UMR435T L2ST</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co Honda</a> UMR435T L2ST</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-cat-co-honda-cat-456-vn.html">may cat co</a> Honda </p> <p class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> Honda </p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a>&nbsp; Honda</p> <p class="MsoNormal"><span class="thongtin">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Động cơ GX35T </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng xuất định mức 1KW </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Tốc độ -7000 v&ograve;ng ph&uacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Kiểu cắt cỏ: Lưỡi 2 c&aacute;nh </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Đường k&iacute;nh lưỡi cắt :305mm V&ograve;ng quay </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; lưỡi cắt 5.250 v&ograve;ng ph&uacute;t </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Trọng lượng kh&ocirc; :10 kg </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;7.000.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;12 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </td> <td valign="top" style="width: 295px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co</a> Honda HC35 (GX35) </p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/341/130/may-cat-co-honda.txc">may cat co Honda</a> HC35 (GX35)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-cat-co-honda-cat-456-vn.html">may cat co</a> Honda HC35</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> Honda HC35</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/341/130/may-cat-co.html">may cat co</a> </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Động cơ xăng 4 th&igrave; </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất 1KW </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Trục truyền động : Th&eacute;p đặc </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Hệ thống ly hợp : Ly t&acirc;m tự động </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Kiểu tay ga: Kiểu cần gạt tự giữ </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Trọng Lượng: 6.2 Kg </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;4.900.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">BH:&nbsp;06 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-family: Verdana; color: blue">Chi tiết vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ :</span></u><span style="font-family: Verdana; color: blue" /></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: black">C&ocirc;ng ty cổ phần Thương Mại v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thanh Xu&acirc;n</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black"> .<br /> </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Địa chỉ:<strong> </strong>107-C3 Khuất Duy Tiến - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội.&nbsp;</span><span style="color: black"> </span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">ĐT: 09 6669 5558 ~ 043&nbsp;9949 535&nbsp;&nbsp;~043 554 3575&nbsp; -&nbsp; 0902 686 111</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: red">Hotline: 091 357 1935</span></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black">Website: &nbsp;&nbsp;</span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black"><a href="http://www.metrotech.com.vn/">&nbsp;</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: black"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/">http://www.sieuthicongnghe.com.vn</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: blue"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/">http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/</a></span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"><a href="http://www.sieuthimayphat.com.vn/">http://www.sieuthimayphat.com.vn</a></span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><a href="http://mayphat.com.vn/">http://mayphat.com.vn/</a></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;.VnTime&quot;; color: blue"><a href="http://www.metrotech.com.vn/">http://www.metrotech.com.vn/</a></span></strong></p> <p align="center" style="margin: 5pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; color: blue"><a href="http://txc.vn/">http://txc.vn/</a></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thị Mừng
- Địa chỉ: cty cp thương mại và công nghệ thanh xuân
- Điện thoại: 01678534177 - Fax: 01678534177
- email: hoangmung29@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH