Máy cắt cỏ, máy cắt cỏ chính hãng tại Vinastar, Lh 0986767306

#1
<p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 40px; border: none; list-style: none; font-size: 20pt; vertical-align: baseline; color: #008000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 26.666667938232422px; border: none; list-style: none; font-size: 13.5pt; vertical-align: baseline; color: #993300">Đ/c : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 26.666667938232422px; border: none; list-style: none; font-size: 13.5pt; vertical-align: baseline; color: #993300">Tel : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.35627999</span></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 26.666667938232422px; border: none; list-style: none; font-size: 13.5pt; vertical-align: baseline; color: #993300">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 36.66666793823242px; border: none; list-style: none; font-size: 18pt; vertical-align: baseline; font-family: times; color: #008000">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 36.66666793823242px; border: none; list-style: none; font-size: 18pt; vertical-align: baseline; font-family: times; color: #008000">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 47.77777862548828px; border: none; list-style: none; font-size: 24pt; vertical-align: baseline; color: #0000ff">Hotline hỗ trợ:<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 47.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; text-decoration: underline">0986 767 306</span></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 6pt 0in; text-align: center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333">(Gi&aacute; tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo b&aacute;o h&agrave;ng, gi&aacute; cả c&oacute; thể thay đổi hoặc kh&ocirc;ng kịp cập nhật xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất cho sản phẩm bạn cần)</span></p><p>&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; text-align: center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 26.666667938232422px; border: none; list-style: none; font-size: 13.5pt; vertical-align: baseline"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 26.666667938232422px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-weight: normal">www.Vinastar.vn</span></a>.</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #333333; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 14px">&nbsp;</p><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/may-ep-mia-f1-400-8837.html"><img alt="M&aacute;y &eacute;p m&iacute;a F1-400" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px; display: inline" src="http://vinastar.vn/media/product/120_8837_8837_17219.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; float: left; width: 400px"><div style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/may-ep-mia-f1-400-8837.html">M&aacute;y &eacute;p m&iacute;a F1-400</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">Bảo h&agrave;nh :</strong>6 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px">Trục m&aacute;y bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;32mm - Rul&ocirc; &eacute;p bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;65mm - Th&ugrave;ng m&aacute;y bằng inox dầy 5mm - Hệ thống c&oacute; thể vệ sinh dễ d&agrave;ng - Hệ thống c&ocirc;ng tắc v&agrave; motor đảo chiều an to&agrave;n - Trục, rul&ocirc; v&agrave; th&ugrave;ng m&aacute;y được l&agrave;m bằng inox chống rỉ s&eacute;t Moteur: 400W - 220V/50hz<br /><br /></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">6.500.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: #333333; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 14px"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p><div style="margin: 0px; padding: 10px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; float: left; width: 156px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/may-ep-mieng-ly-18715.html"><img alt="M&aacute;y &eacute;p miệng ly" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px; display: inline" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18715_18715_20430.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; float: left; width: 400px"><div style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/may-ep-mieng-ly-18715.html">M&aacute;y &eacute;p miệng ly</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">Bảo h&agrave;nh :</strong>06 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px">M&aacute;y d&aacute;n ly b&aacute;n thủ c&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n thao t&aacute;c m&igrave;nh phải tự cuốn m&agrave;ng v&agrave; dập bằng tay ,thao t&aacute;c nhanh ch&oacute;ng .M&aacute;y th&iacute;ch hợp d&aacute;n miệng ly tr&agrave; sữa, bắp rang bơ, ly nước m&iacute;a, nước s&acirc;m, ly ch&aacute;o dinh dưỡng, ch&egrave;, cafe &hellip;&hellip;..<br /><br /></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">1.700.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; line-height: 17.77777862548828px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div></div><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><br /></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d">&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để giao h&agrave;ng tận nơi!!!</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">Mọi chi tiết đặt h&agrave;ng &amp; tư vấn về sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp đến C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">Đại Diện Kinh doanh</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #ff0000">Mr Đảng</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #ff0000">[Hotline] : 0986 767 306</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">Email: nguyendang@vinastar.vn</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">Yahoo: vinastar_kd26</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">++++++++++++++++++++++++</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">C&Ocirc;NG TY CP CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">[VPGD]: 18,L&ocirc; 10B ,Đường Trung Y&ecirc;n 9A,Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy -H&agrave; Nội</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">[Tel] : (04) 35627997 [Fax] : (04) 3562 7999</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">[Web] :<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: #004b91; text-decoration: none; border: 0px none; list-style: none; vertical-align: baseline; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: #ff5e99" href="http://vinastar.vn/">http://vinastar.vn/</a></span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff">CHẤT LƯỢNG BẢO H&Agrave;NH &amp; DỊCH VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO!</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; font-size: 12.222222328186035px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 17.77777862548828px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">VINASTAR rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: none; list-style: none; vertical-align: baseline">!</strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
- email: nguyendang@vinastar.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH