Máy cắt cỏ siêu rẻ - Máy cắt cỏ HONDA GX35

#1
<p class="p_first" style="font-size: 13px; font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 16px 0px; line-height: 16px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; border: 0px; vertical-align: baseline"><em style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="line-height: 51px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 24pt; background-color: transparent; color: #0000cc">VINASTAR.VN</span></strong></em></p><p style="font-size: 13px; font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 16px 0px; line-height: 16px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; border: 0px; vertical-align: baseline"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; background-color: transparent; color: #0099cc">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p, thiết bị cho văn ph&ograve;ng, si&ecirc;u thị, ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c thiết bị phục vụ cho C&ocirc;ng nghiệp ,N&ocirc;ng nghiệp.</span></p><p style="font-size: 13px; font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 16px 0px; line-height: 16px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; border: 0px; vertical-align: baseline"><span style="background-color: transparent; color: #00cc99; font-family: trebuchet; font-size: 24pt; font-weight: bold; line-height: 51px">H&atilde;y Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute;</span></p><table style="font-family: arial; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 13px; table-layout: auto; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline; border-spacing: 0px; color: #000000" border="0"><tbody><tr style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline"><td style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></td></tr><tr style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline"><td style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline"><p style="margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 20px; font-size: 13px">Số 18 L&ocirc; 10B, Trung Y&ecirc;n 9A, P.Trung H&ograve;a, Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ H&Agrave; NỘI, SỐ ĐKKD0103037974)<br />ĐT:&nbsp;</strong><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">04.3562 7997<br />Hotline: 0989 962 416<br />Email: dangnv507@gmail.com<br />Yahoo: vinastar_kd26</strong></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px"><span style="font-weight: bold">Website: vinastar.vn</span></p><div><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><br /></strong></div></td></tr></tbody></table><span style="font-size: 13px; color: #0099cc; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được h&acirc;n hạnh giới thiệu:</span><span style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px" /><div style="font-family: Arial, Helvetica; font-size: 13px"><div class="image left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-gx35-5948.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5948_19944_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-gx35-5948.html">M&aacute;y cắt cỏ HONDA GX35</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>GX35</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất (W) 4100<br />Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh<br />Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8<br />Cắt rộng (mm) 260<br />Cắt cao (mm) 20 - 56<br />B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t<br />K&iacute;ch thước (mm) 1928x637x444mm<br />Trọng lượng (kg) 7.5</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">Khuyến mại</span>: Tặng 01 lưỡi cắt bằng d&acirc;y cước d&ugrave;ng cho cắt cỏ mềm</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: line-through">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.100.000 vnđ</span></div><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.800.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk-435-u2st-5954.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5954_5618_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk-435-u2st-5954.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK 435 U2ST</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMK 435 U2ST</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Động cơ Xăng 4 th&igrave;<br />Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8<br />B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t<br />K&iacute;ch thước (mm) 1928x637x444<br />Trọng lượng (kg) 7.5<br />Th&ocirc;ng tin th&ecirc;m về Honda UMK 435 U2ST-<br />C&ocirc;ng suất tối đa: 1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p-</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.800.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-bc25-gx25-5951.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5951_19660_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-bc25-gx25-5951.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA BC25 (GX25)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>BC25 (GX25)</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">_L&agrave;m m&aacute;t bằng quạt gi&oacute;<br />- Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc<br />- C&ocirc;ng suất tối đa:1.1 m&atilde; lực / 7000 v/p<br />- Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng:0.65 l&iacute;t<br />- Dung t&iacute;ch nhớt:0.1 l&iacute;t<br />- Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu:265g/m&atilde; lực.gi<br />- Hệ thống đ&aacute;nh lửa:Transitor từ t&iacute;nh (IC)</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: line-through">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 vnđ</span></div><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.750.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-5945.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5945_5609_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-5945.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 196</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;ng sản xuất : Honda<br />Loại : Xe đẩy<br />C&ocirc;ng suất (W) : 4100<br />Động cơ : GXV 160<br />Cắt rộng (mm) : 482<br />Cắt cao (mm) : 16 - 76<br />Trọng lượng (kg) : 35</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">19.980.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-u2st-5942.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5942_17021_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-u2st-5942.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA UMK435T U2ST</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMK435T U2ST</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">G&oacute;c đ&aacute;nh lửa 270 BTDC<br />Bộ chế h&ograve;a kh&iacute; Kiểu m&agrave;ng chắn<br />Lọc gi&oacute; Lọc kh&ocirc;<br />Kiểu b&ocirc;i trơn Bơm phun sương<br />Kiểu khởi động Bằng tay<br />Dung t&iacute;ch b&igrave;nh nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t<br />Dung t&iacute;ch nhớt 0.1 l&iacute;t</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.850.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-bc35-gx35-5939.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5939_5603_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-bc35-gx35-5939.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ CẦM TAY HONDA BC35 (GX35)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>BC35 (GX35)</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Động cơ Honda 4 th&igrave;, 1 Xilanh<br />- C&ocirc;ng suất :1.6m&atilde; Lực/7000vp<br />- Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng : 0.65l&iacute;t<br />- Dung t&iacute;ch nhớt : 0.1l&iacute;t<br />- Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265G/m&atilde; lực.giờ<br />- Kiểu li&ecirc;n kết truyền động: Bằng tay<br />- Trục truyền lực : C&agrave;ng bố ly hợp kh&ocirc;<br />- Tay điều khiển kiểu ghiđ&ocirc;ng</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: line-through">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.200.000 vnđ</span></div><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc35-gx35-5928.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5928_5592_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc35-gx35-5928.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HC35 (GX35)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HC35 (GX35)</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Động cơ xăng 4 th&igrave;&nbsp;<br />C&ocirc;ng suất 1KW&nbsp;<br />Trục truyền động : Th&eacute;p đặc&nbsp;<br />Hệ thống ly hợp : Ly t&acirc;m tự động&nbsp;<br />Ống nh&ocirc;m dẫn động : Th&eacute;p đặc&nbsp;<br />Kiểu tay ga: Kiểu cần gạt tự giữ&nbsp;<br />Kiểu tay cầm: Tay cầm đối xứng (Kiều ghi đ&ocirc;ng xe đạp)&nbsp;<br />Loại lưỡi cắt: 2T&nbsp;<br />Trọng Lượng: 6.2 Kg</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">5.000.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-dpu-5904.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5904_5568_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196-dpu-5904.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 196 DPU</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 196 DPU</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- C&ocirc;ng suất động cơ : 5.5 M&atilde; lực<br />- Kiểu động cơ : GXV 160<br />- Chiều rộng cắt : 480mm<br />- Lưỡi cắt : Dao đ&ocirc;i quay<br />- Khoảng c&aacute;ch điều chỉnh độ cao cắt 11 vị tr&iacute;(16-76mm)<br />- K&iacute;ch thước b&aacute;nh xe đẩy :200mm</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">21.966.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216-dsu-5903.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5903_5567_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216-dsu-5903.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA HRU 216 DSU</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 216 DSU</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Kiểu động cơ GXV 160<br />C&ocirc;ng suất động cơ 5.5 m&atilde; lực<br />Chiều rộng cắt 21 (530 mm)<br />C&aacute;ch điều chỉnh độ cao cắt<br />Cần điều chỉnh<br />Khoảng điều chỉnh độ cao cắt 11 vị tr&iacute; (16 - 76 mm)<br />Loại lưỡi cắt Dao đ&ocirc;i quay</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">26.900.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc25-5879.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5879_19661_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hc25-5879.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HC25</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HC25</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;ng sản xuất Honda<br />Loại Cầm tay<br />C&ocirc;ng suất (W) 800<br />K&iacute;ch thước (mm) 1690x110x150<br />Trọng lượng (kg) 5.6<br /><br /></div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">4.641.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-5878.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5878_5542_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umk435t-5878.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMK435T</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMK435T</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Loại Cầm tay<br />Động cơ Honda GX35<br />Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) 35.8<br />B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 0.65 l&iacute;t<br />K&iacute;ch thước (mm) 1928 x 637 x 444<br />Trọng lượng (kg) 8.4</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.720.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196d-pu-5877.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5877_5541_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-196d-pu-5877.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 196D PU</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 196D PU</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Loại Xe đẩy<br />Động cơ GXV 160<br />Cắt rộng (mm) 480<br />Cắt cao (mm) 16 - 76<br />B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 2 l&iacute;t<br />K&iacute;ch thước (mm) 1410 x 510 x 1005<br />Trọng lượng (kg) 35.2</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">17.745.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216d-su-5876.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5876_5540_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-hru-216d-su-5876.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda HRU 216D SU</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 216D SU</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Loại Xe đẩy<br />Động cơ GXV 160<br />Cắt rộng (mm) 530<br />Cắt cao (mm) 16 - 76<br />B&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu 2 l&iacute;t<br />K&iacute;ch thước (mm) 1630 x 570 x 1005<br />Trọng lượng (kg) 43.6</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">30.912.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-umk-435t-5869.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5869_5533_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-cam-tay-honda-umk-435t-5869.html">M&aacute;y cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435T</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMK 435T</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc<br />C&ocirc;ng suất tối đa:1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p<br />Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng: 0.65 l&iacute;t<br />Dung t&iacute;ch nhớt: 0.1 l&iacute;t<br />Suất ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu: 265g/m&atilde; lực.giờ</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">6.900.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-5867.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5867_5531_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-5867.html">M&aacute;y cắt cỏ Honda UMR435T</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMR435T</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Loại m&aacute;y: 4 th&igrave;, 1 xi lanh,l&agrave;m m&aacute;t bằng quạt gi&oacute;<br />Dung t&iacute;ch xi lanh: 35.8 cc<br />C&ocirc;ng suất tối đa: 1.6 m&atilde; lực / 7000 v/p<br />Dung t&iacute;ch b&igrave;nh xăng: 0.65 l&iacute;t<br />Dung t&iacute;ch nhớt: 0.1 l&iacute;t</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.100.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-196-m1pbuh-5866.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5866_5530_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-196-m1pbuh-5866.html">M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 196 M1PBUH</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 196 M1PBUH</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Model động cơ: GXV 160<br />Kiểu động cơ : S&uacute;-p&aacute;p treo/cam treo<br />C&ocirc;ng suất : 5.5 m&atilde; lực<br />Vật liệu khung m&aacute;y: Hộp kim<br />Độ rộng d&atilde;i cắt: 19 inch (482 mm )<br />Kiểu điều chỉnh độ cao cắt: 1 cần</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">19.500.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-216-m2tbuh-5865.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5865_5529_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-day-tay-honda-hru-216-m2tbuh-5865.html">M&aacute;y cắt cỏ đẩy tay Honda HRU 216 M2TBUH</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>HRU 216 M2TBUH</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng suất: 5.5 m&atilde; lực<br />Vật liệu khung m&aacute;y: Hợp kim<br />Độ rộng d&atilde;i cắt: 21 inch (533 mm )<br />Kiểu điều chỉnh độ cao cắt: 1 cần<br />Khoảng điều chỉnh độ cao cắt: 11 nấc, 16-76 mm</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">25.700.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-l2st-5860.html"><img width="130" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://vinastar.vn/img/vinastar/product/5860_17018_160.jpg" border="0" /></a></div><div class="info left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 415px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="product_name" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://vinastar.vn/may-cat-co-honda-umr435t-l2st-5860.html">M&Aacute;Y CẮT CỎ HONDA UMR435T L2ST</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="font-weight: bold">M&atilde; h&agrave;ng:&nbsp;</span>UMR435T L2ST</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div class="space" style="margin: 0px; padding: 4px 0px 0px">&nbsp;</div></div><div class="price left" style="margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><div class="price_list" style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px">7.308.000 vnđ</span></div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa c&oacute; VAT ]</div><div class="vat" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #555354"><p style="font-size: 13px; text-align: start; font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 16px 0px; line-height: 16px; padding: 0px; outline: 0px; color: #3b454f; border: 0px; vertical-align: baseline"><span style="background-color: transparent; color: #00cc99; font-family: trebuchet; font-size: 24pt; font-weight: bold; line-height: 51px">H&atilde;y Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute;</span></p><table style="font-family: arial; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 13px; table-layout: auto; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline; border-spacing: 0px; color: #000000" border="0"><tbody><tr style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline"><td style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></td></tr><tr style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; height: 21px; border: 0px; vertical-align: baseline"><td style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 5px; outline: 0px; border-collapse: collapse; height: 21px; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: baseline"><p style="margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 20px; font-size: 13px">Số 18 L&ocirc; 10B, Trung Y&ecirc;n 9A, P.Trung H&ograve;a, Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ H&Agrave; NỘI, SỐ ĐKKD0103037974)<br />ĐT:&nbsp;</strong><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">04.3562 7997<br />Hotline: 0989 962 416<br />Email: dangnv507@gmail.com<br />Yahoo: vinastar_kd26</strong></p></td></tr></tbody></table></div></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastar
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0989 962 416 - Fax: 0989 962 416
- email: dangnv507@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH