Máy cắt khoai tây

#1
<div><br /></div><ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 11.818181991577148px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 18px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.co</a>m</strong></strong></strong></strong></span></li></ul><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 11.818181991577148px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /><br /><br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg"><img style="border: 0px; max-width: 645px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" border="0" /></a></strong></strong></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><h1 class="title" style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</h1><div class="content post-html-output" style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Tp Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh l&agrave; nơi cơn lốc khoai t&acirc;y đổ bộ v&agrave; c&agrave;n qu&eacute;t tới đầu ti&ecirc;n.</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/vlbjq50md0iexfjyqj6kh0vdpiqo160z1348637748.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Những miếng khoai t&acirc;y th&aacute;i con ch&igrave;, chi&ecirc;n qua bơ tỏi đ&atilde; l&agrave; m&oacute;n ăn rất quen thuộc với tất cả mọi người, thế nhưng sự xuất hiện của khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y lại mang lại một cảm gi&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n mới lạ cho những ai nghiền khoai t&acirc;y từ l&acirc;u.<br />Nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh của m&oacute;n ăn n&agrave;y vẫn l&agrave; những củ khoai t&acirc;y nhưng được tao h&igrave;nh theo một c&aacute;ch kh&aacute;c hẳn, với những v&ograve;ng xoắn ốc đầy bắt mắt. Những người b&aacute;n hang bật m&iacute;, cắt khoai t&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kh&acirc;u quan trọng nhất trong to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến m&oacute;n ăn n&agrave;y. Khoai t&acirc;y phải l&agrave; khoai t&acirc;y tươi, phải được cắt bằng&nbsp;<a style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6266/20672/May-cat-khoai-tay-loc-xoay.aspx">m&aacute;y cắt khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y</a>&nbsp;v&agrave; được phơi trong một thời gian nhất định để tăng độ dẻo v&agrave; dai của khoai.&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/9qgda193g6kgah4irjwupfgx2lr00axm1348637760.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/db0y9igbashzly2jfb6zu5f12nxesxb21348637770.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span><em><span style="text-align: justify">Khoai được cắt l&aacute;t v&agrave; r&aacute;n thế n&agrave;y n&egrave;</span></em></p></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Khi khoai t&acirc;y được xi&ecirc;n qua những chiếc que tre d&agrave;i, h&igrave;nh dạng lốc xo&aacute;y dần hiện ra, tẩm v&agrave;o khoai t&acirc;y một lớp &aacute;o bột ph&ocirc; mai rồi cho v&agrave;o<a style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6266/20676/Bep-chien-khoai-tay-loc-xoay-hai-ngan--Bep-chien-doi-.aspx">&nbsp;bếp chi&ecirc;n khoai t&acirc;y</a>&nbsp;với dầu đun s&ocirc;i ở nhiệt độ 200 độ C.&nbsp;<br /><br />V&agrave; điều l&agrave;m n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt thứ hai của m&oacute;n ăn n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; lớp bột ph&ocirc; mai được phủ ngo&agrave;i n&agrave;y đấy.</p><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/yrdonezrnvce2vijt5twb3sjg4aqogf31348637786.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: none; max-width: 500px; width: 500px; height: 333px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/7ljyg780vt9rtplacdwn7lbojnyaf3w41348637802.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;</span><em><span style="text-align: justify">Chu choa... ngon qu&aacute;!</span></em></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="644" style="vertical-align: middle; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em; text-align: center"><tbody><tr><td style="vertical-align: middle"><img style="border: 1px solid black; max-width: 500px" src="http://daily.beat.vn/data-store/userprivatedir/hanhnguyen-348110332-NAO/september%202012/j4mhv8xjtyq0s9x6vg1yfpo2c3feyk7i1348637854.JPG" border="0" /></td></tr><tr><td style="vertical-align: middle"><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent"><em><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-align: justify">Khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y l&agrave; m&oacute;n ngon mới của teen H&agrave; Th&agrave;nh</span></em></p></td></tr></tbody></table><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; background-color: transparent; text-align: justify">Những qu&aacute;n ăn vặt H&agrave; Nội đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng th&ecirc;m v&agrave;o thực đơn của m&igrave;nh m&oacute;n ăn hấp dẫn n&agrave;y, chỉ 10k bạn đ&atilde; c&oacute; một xi&ecirc;n khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y cực hấp dẫn. C&ograve;n chờ g&igrave; nữa m&agrave; kh&ocirc;ng tới v&agrave; nếm thử, bạn nhỉ?</p></div><blockquote style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><font size="2"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y cắt khoai t&acirc;y lốc xo&aacute;y</a></strong></font></span></blockquote><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><br /><span style="font-family: Arial"><font size="2"><img border="0" style="border: none; max-width: 645px" src="http://congnghetriviet.vn/upload/congnghetriviet/images/2012_8_10_16_34_4926ptc001-tw-ss-wf.jpg" /><br /><strong>M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t xoắn khoai t&acirc;y</strong><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=boyhen">More Sharing ServicesShare</a>|<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on facebook</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on twitter</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on email</a><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #179b47" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6285/18787/May-thai-lat-xoan-khoai-tay.aspx#">Share on print</a><br /><strong>H&atilde;ng sản xuất</strong>&nbsp;: TR&Iacute; VIỆT<br /><strong>Bảo h&agrave;nh</strong>&nbsp;: 12 Th&aacute;ng<br /><strong>Kho h&agrave;ng</strong>&nbsp;: Li&ecirc;n hệ<br /><strong>Gi&aacute; b&aacute;n</strong>&nbsp;:&nbsp;<font color="red">Li&ecirc;n hệ&nbsp;</font></font></span></p><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p><ul style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; font-size: 11.818181991577148px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 11.818181991577148px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></li><li style="list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 20px; border: none; background-color: transparent; line-height: 1.5"><span style="font-size: 18px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.co</a>m</strong></strong></strong></strong></span></li></ul><p style="list-style: none; padding: 0px; margin: 10px 0px; border: none; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 11.818181991577148px">Bộ k&egrave;m theo m&aacute;y cắt gi&aacute; rẻ<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff0000"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer" href="http://maythucpham.blogspot.com/2012/08/may-thai-lat-khoai-tay-dang-xoan.html">M&aacute;y th&aacute;i l&aacute;t khoai t&acirc;y dạng xoắn</a>&nbsp;</span>(Gi&aacute; cực rẻ cho kh&aacute;ch đến mua h&agrave;ng trực tiếp tại c&ocirc;ng ty )<br /></strong></strong></p><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
- Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0904415536 - Fax:
- email: danyh281289@gmail.com
 

truc_le

Tập sự
#2
Anh biết nơi nào bán máy cắt lát GỪNG DÙNG ĐỂ LÀM MỨT GỪNG không? giới thiệu giúp em với, em đang cần mua máy này
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH