Máy cưa cành dùng xăng Husqvarna 365

#1
<p align="center" class="p_first" style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 23.33333396911621px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 23.33333396911621px">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR&nbsp;</strong></span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 23.33333396911621px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium"><span style="line-height: 23.33333396911621px; color: #ff6600">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 23.33333396911621px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium"><span style="line-height: 23.33333396911621px; color: #ff6600">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></span></p><p align="center" style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 23.33333396911621px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium"><span style="line-height: 23.33333396911621px; color: #ff6600">Kinh Doanh:098 6767 306</span></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</strong>&nbsp;</span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000">&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Hotline hỗ trợ:0986 767 306</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Li&ecirc;n hệ trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh: từ8h s&aacute;ng đến 5h15&nbsp; chiều</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000">&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập&nbsp;</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000">www.Vinastar.vn</span></a>.</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px; text-align: center"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Sự Lựa Chọn Số 1 M&agrave; Kh&ocirc;ng Hề Tốn Thời Gian.</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cua-canh-dung-xang-husqvarna-372-39kw-12344.html"><img alt="M&aacute;y cưa c&agrave;nh d&ugrave;ng xăng Husqvarna 372 (3.9KW)" width="120" style="border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_12344_12344_13307.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cua-canh-dung-xang-husqvarna-372-39kw-12344.html">M&aacute;y cưa c&agrave;nh d&ugrave;ng xăng Husqvarna 372 (3.9KW)</a></strong></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Dung t&iacute;ch xi lanh : 70,7 cm&sup3; C&ocirc;ng suất : 3,9 kW Tốc độ chạy kh&ocirc;ng tải: 2700 rpm C&ocirc;ng suất tối đa : 9600 rpm<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Li&ecirc;n hệ</span></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div><a style="font-family: Arial, Tahoma; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cua-canh-dung-xang-husqvarna-365-cong-suat-34kw-12342.html"><img alt="M&aacute;y cưa c&agrave;nh d&ugrave;ng xăng Husqvarna 365 ( C&ocirc;ng suất 3.4KW)" width="120" style="border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_12342_12342_13305.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-cua-canh-dung-xang-husqvarna-365-cong-suat-34kw-12342.html">M&aacute;y cưa c&agrave;nh d&ugrave;ng xăng Husqvarna 365 ( C&ocirc;ng suất 3.4KW)</a></strong></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Dung t&iacute;ch xi lanh: 65,1 cm&sup3; C&ocirc;ng suất : 3,4 kW Tốc độ chạy kh&ocirc;ng tải: 2700 rpm C&ocirc;ng suất tối đa: 9000 rpm Đường k&iacute;nh xylanh: 48 mm<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Li&ecirc;n hệ</span></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; chưa bao gồm VAT ]</div></div><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để giao h&agrave;ng tận nơi!!!</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">Mọi chi tiết đặt h&agrave;ng &amp; tư vấn về sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp đến C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">Đại Diện Kinh doanh</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">Mr Đảng</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">[Hotline] : 0986 767 306</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff6600">Email: nguyendang@vinastar.vn</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #993300">++++++++++++++++++++++++</span></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">C&Ocirc;NG TY CP CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">[VPGD]&nbsp;: 18,L&ocirc; 10B ,Đường Trung Y&ecirc;n 9A,Trung H&ograve;a,Q.&nbsp;Cầu Giấy -&nbsp;H&agrave; Nội</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">[Tel] : (04) 35627997 [Fax] : (04) 3562 7999</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">[Web] :&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #034b8a; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/"><span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000">http://vinastar.vn/</span></a></strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">CHẤT LƯỢNG BẢO H&Agrave;NH &amp; DỊCH VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO!</strong></span></p><p style="font-family: arial, tahoma, verdana; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; padding: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #008000"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">VINASTAR rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">!</strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
- email: nguyendang@vinastar.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH