• Máy đo độ ẩm gạo Kett F511

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/1/16

  1. Côn Ty Trung An Nhà nông tập sự

   Máy đo độ ẩm gạo Kett F511

   Máy đo độ ẩm gạo

   Model : f511

   Hãng sản xuất: Kett - Nhật Bản

   Giá bán: 7.500.000 vnđ


   Ñaëc ñieåm chung :

   • - ÖÙng duïng ño : thoùc (luùa), gaïo, luùa mì, tieâu traéng, tieâu ñen, ñaäu xanh

   • - Thieát keá goïn gaøng deã söû duïng

   • - Hieäu chænh nhieät ñoä baèng vi xöû lyù

   • - Chöùc naêng ño caûi tieán so vôùi caùc kieåu cuõ (Maãu cho vaøo maùy vaø quay tay nghieàn haït theo chieàu kim ñoàng hoà cho ñeán daáu “stop” sau ñoù baám phím “POWER” ñeå laáy keát quaû)

   • - Hieån thò ñoä aåm trung bình cuûa nguõ coác

   • - Chöùc naêng ño ñoä aåm vaø ñoä khoâ töï ñoäng

   Caùc thoâng skthut :

   - Nguyeân lý đo : Khaùng điện trở

   - Khoảng đo : S.E.C 0.5% (9 đến 20%)

   - Buø trừ nhiệt độ : Tự động hai lần

   - Nguồn cung cấp : 4 pin x 1.5V (AA size)

   - Kích thước : 164 (W) x 94 (D) x 65 (H)

   - Trọng lượng : 443g

   Phụ kiện cung cấp bao gồm :

   - 2 khay lấy mẫu

   - Một muỗng với kẹp gắp

   - 4 pin AA

   - Chổi queùt

   - Hướng dẫn sử dụng

   - Vali đựng maùy

   - Troïng löôïng : 2kg

   CÔNG TY TNHH TRUNG AN

   Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM

   Tel : (08) 38150410 - Fax: (08) 38150410

   Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung)-0165 5264632 (Mr. Tân)

   Email: trungankd@gmail.com ; duytan0990@gmail.com

   Website: https://www.sites.google.com/site/congtytnhhtrungan/

   STK: 102010002108889 Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh TP.HCM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...