Máy đo độ ẩm và nhiệt độ của Gỗ, Extech, USA

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>M&aacute;y đo độ ẩm gỗ Extech MO220</strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">H&atilde;ng sản xuất : Extech</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">Model : MO220</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">Xuất xứ: Taiwan</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px">&nbsp;Gi&aacute; 3650000 VNĐ (Gi&aacute; đ&atilde; bao gồm VAT)</p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 15px"><font size="2">Loại m&aacute;y n&agrave;y c&oacute; thể đo được cả nhiệt độ v&agrave; độ ẩm. Rất tiện dụng cho người kinh doanh gỗ v&agrave; đồ mĩ nghệ</font></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small"><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">Khoảng đo độ ẩm gỗ: 6 &ndash; 44%, chia độ 1%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">Khoảng đo nhiệt đ&ocirc;: -35 đến 80</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">K&iacute;ch thước: 130 x 40 x 25 mm</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="font-size: small">Trọng lượng: 102g</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px">&nbsp;<img alt="H&igrave;nh ảnh của M&aacute;y đo độ ẩm gỗ Extech MO220, 0-44%, -35 đến 80oc" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px" src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0005050_my_o_m_g_extech_mo220_0_44_35_n_80oc_500.jpeg" border="0" /></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px">&nbsp;<img style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px" src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0005053_my_o_m_g_extech_mo220_0_44_35_n_80oc.jpeg" border="0" /></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px">&nbsp;<img style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px" src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0005051_my_o_m_g_extech_mo220_0_44_35_n_80oc.jpeg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Nguyễn
- Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
- email: hoang.salesmv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH