Máy Đóng Gói Chân Không Loại Basic 200i

  • Thread starter hoanglongtechnology
  • Ngày gửi
H

hoanglongtechnology

Guest
#1
<div class="record_title" style="padding: 5px 10px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em; font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ebebeb">M&aacute;y Đ&oacute;ng G&oacute;i Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng Loại Basic 200i</div><table cellpadding="1" cellspacing="1" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb" width="710" border="0"><tbody><tr><td><div>M&aacute;y được chế tạo ho&agrave;n to&agrave;n bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, dễ d&agrave;ng vận h&agrave;nh v&agrave; l&agrave;m sạch, c&oacute; sẵn với nhiều n&acirc;ng cấp c&oacute; thể. D&ograve;ng m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i ch&acirc;n kh&ocirc;ng Basic i nhanh ch&oacute;ng v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp ở một mức gi&aacute; rất cạnh tranh. Hệ thống nắp đậy c&acirc;n bằng cho đ&oacute;ng cửa tối ưu của buồng ch&acirc;n kh&ocirc;ng. Hệ thống h&agrave;n kh&ocirc;ng d&acirc;y dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch. Chất lượng thanh h&agrave;n tối ưu nhờ v&agrave;o cấu tr&uacute;c độc đ&aacute;o đảm bảo h&agrave;n k&iacute;n nhanh ch&oacute;ng v&agrave; đơn giản.</div><div>&nbsp;</div><div>&bull; Kiểm so&aacute;t thời gian kỹ thuật số</div><div>&bull; 9 Chương Tr&igrave;nh</div><div>&bull; &Iacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng</div><div>&bull; Thanh h&agrave;n đ&ocirc;i&nbsp;</div><div>&bull; Kh&ocirc;ng kh&iacute; nhẹ nh&agrave;ng</div><div>&bull; Khoang v&agrave; m&aacute;y l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</div><div>&bull; Chương tr&igrave;nh bảo tr&igrave; cho m&aacute;y bơm</div><div>&bull; Ti&ecirc;u chuẩn với bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng Busch</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</strong></div><div><table cellpadding="1" cellspacing="1" width="321" border="0"><tbody><tr><td><div>&bull; Chiều d&agrave;i thanh h&agrave;n</div><div>&bull; K&iacute;ch thước khoang</div><div>&bull; K&iacute;ch thước m&aacute;y&nbsp;</div><div>&bull; Chu kỳ thời gian</div><div>&bull; Điện &aacute;p</div><div>&bull; C&ocirc;ng suất&nbsp;</div><div>&bull; C&ocirc;ng suất bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng</div></td><td><div>: KK 2x500 mm</div><div>:&nbsp;610x510x210 mm</div><div>: 715x785x1.025 mm</div><div>: 25-40 sec.</div><div>: 400V-3-50 Hz</div><div>: 3,3 kW</div><div>: &nbsp;40 (63*) m&sup3;</div></td></tr></tbody></table></div><div>&nbsp;</div></td><td><p style="margin: 0px; padding: 3px"><img alt="Basic 200i" style="width: 240px; height: 339px" src="http://hoanglongtechnology.com/library/upload/15/1335518721_Basic_200i.jpg" border="0" /></p><p style="margin: 0px; padding: 3px"><img alt="Basic 200i seal" style="width: 240px; height: 236px" src="http://hoanglongtechnology.com/library/upload/15/1335518841_Basic_200i_seal.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 3px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb">&nbsp;<span style="color: #3333ff; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ,</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">Tr&acirc;n trọng cảm ơn,</p><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">Nguyen Thanh Lam</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">HP: 0907 68 68 89</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>==================================</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>HOANG LONG TECHNOLOGY CO., LTD.</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>468 Le Hong Phong, Ward 1, Dist.10.</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Ho Chi Minh City, Viet Nam</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Tel:&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+848 38 398 999</span></span></span></span>&nbsp;or&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+ 848 38 391 843</span></span></span></span></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Fax: +848 38 398 777 or&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+848 39 755 798</span></span></span></span></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Email:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="mailto:hoanglongtechnology@gmail.com">hoanglongtechnology@gmail.com</a></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Website:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://www.hoanglongtechnology.com/">www.hoanglongtechnology.com</a></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>===================================</strong></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Lâm
- Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10
- Điện thoại: 0907 68 68 89 - Fax: 848 38 398 777
- email: hoanglongtechnology@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH