Máy Đóng Gói Chân Không Loại E-493XL Di Đông Công Suất Lớn

  • Thread starter hoanglongtechnology
  • Ngày gửi
H

hoanglongtechnology

Guest
#1
<div class="record_title" style="padding: 5px 10px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em; font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ebebeb">M&aacute;y Đ&oacute;ng G&oacute;i Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng Loại E-493XL Di Đ&ocirc;ng C&ocirc;ng Suất Lớn</div><table cellpadding="1" cellspacing="1" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb" width="710" border="0"><tbody><tr><td><div><strong>Bảo vệ nước.</strong>Tất cả c&aacute;c bộ phận điện tử được bảo vệ chống lại nước phun rửa v&agrave; bụi (chứng nhận IP 65). Sự bảo vệ n&agrave;y l&agrave;m cho m&aacute;y rất dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch v&agrave; điều n&agrave;y sẽ cho ph&eacute;p bạn đ&aacute;p ứng c&aacute;c quy định vệ sinh nghi&ecirc;m ngặt đối với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Mbar điều khiển cảm biến ch&iacute;nh x&aacute;c.</strong>&nbsp;Với độ ch&iacute;nh x&aacute;c của 1 mbar, bạn c&oacute; thể tự động đạt được thời hạn sử dụng tốt nhất c&oacute; thể với thời gian đ&oacute;ng g&oacute;i ngắn nhất.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Quản l&yacute; bảo dưỡng.</strong>&nbsp;Để giảm thiểu chi ph&iacute; bảo dưỡng của bạn v&agrave; để hạn chế thời gian chết trong sản xuất do để bảo tr&igrave;, bộ điều khiển được trang bị với c&aacute;c chương tr&igrave;nh kiểm tra đặc biệt v&agrave; tự động sẽ cho biết khi n&agrave;o cần được bảo dưỡng.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Thiết bị bảo vệ trọng lượng tự động.</strong>&nbsp;Bộ điều khiển m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i ch&acirc;n kh&ocirc;ng Henkovac loại 3 sẽ ph&aacute;t hiện khi c&aacute;c sản phẩm ẩm v&agrave; chất lỏng bắt đầu đun s&ocirc;i khi dưới ch&acirc;n kh&ocirc;ng v&agrave; sẽ ngừng chu tr&igrave;nh ch&acirc;n kh&ocirc;ng tự động. Hệ thống n&agrave;y ngăn ngừa mất trọng lượng c&oacute; gi&aacute; trị của c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; do đ&oacute; tiết kiệm tiền.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&bull; Ti&ecirc;u chuẩn với bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng Busch</div><div>&bull; &Iacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng</div><div>&bull; Kh&ocirc;ng kh&iacute; nhẹ</div><div>&bull; Ch&acirc;n kh&ocirc;ng th&ecirc;m v&agrave;o</div><div>&bull; Khoang v&agrave; m&aacute;y l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ</div><div>&bull; Thanh h&agrave;n đ&ocirc;i</div><div>&bull; Thanh h&agrave;n cấ đoạn</div><div>&bull; Nhiều chu tr&igrave;nh</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</strong></div><div><table cellpadding="1" cellspacing="1" width="305" border="0"><tbody><tr><td><div>&bull; Chiều d&agrave;i thanh h&agrave;n</div><div>&bull; K&iacute;ch thước khoang</div><div>&bull; K&iacute;ch thước m&aacute;y</div><div>&bull; Chu kỳ thời gian&nbsp;</div><div>&bull; Điện &aacute;p&nbsp;</div><div>&bull; C&ocirc;ng suất&nbsp;</div><div>&bull; C&ocirc;ng suất bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng</div></td><td><div>: 4x880 mm</div><div>:&nbsp;1.000x760x255 mm</div><div>:&nbsp;2.095x1.025x1.250 mm</div><div>: 25-40 sec.</div><div>: 400V-3-50 Hz</div><div>: 9,7 kW</div><div>:<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>300 m&sup3;</div></td></tr></tbody></table></div><div>&nbsp;</div></td><td><p style="margin: 0px; padding: 3px"><img alt="E-493XL" style="width: 360px; height: 317px" src="http://hoanglongtechnology.com/library/upload/15/1335623464_E-493XL.jpg" border="0" /></p><p style="margin: 0px; padding: 3px"><img alt="E-493XL seal" style="width: 360px; height: 147px" src="http://hoanglongtechnology.com/library/upload/15/1335623519_E-493XL_seal.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 3px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb">&nbsp;<span style="color: #3333ff; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ,</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">Tr&acirc;n trọng cảm ơn,</p><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">Nguyen Thanh Lam</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff">HP: 0907 68 68 89</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>==================================</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>HOANG LONG TECHNOLOGY CO., LTD.</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>468 Le Hong Phong, Ward 1, Dist.10.</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Ho Chi Minh City, Viet Nam</strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Tel:&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+848 38 398 999</span></span></span></span>&nbsp;or&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+ 848 38 391 843</span></span></span></span></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Fax: +848 38 398 777 or&nbsp;<span class="skype_pnh_container" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-align: left !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; color: #00aded !important; font-size: 1em !important; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><span class="skype_pnh_textarea_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important"><img class="skype_pnh_logo_img" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px 5px 0px 0px !important; vertical-align: middle !important; width: 1em !important; direction: ltr !important; height: 1em !important; max-width: 24px !important; min-width: 8px !important; max-height: 24px !important; min-height: 8px !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important" src="chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png" border="0" /><span class="skype_pnh_text_span" style="background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-image: none !important; border: 0px none #000000 !important; border-collapse: separate !important; bottom: auto !important; clear: none !important; clip: auto !important; cursor: pointer !important; display: inline !important; float: none !important; left: auto !important; letter-spacing: 0px !important; list-style: disc outside none !important; overflow: hidden !important; padding: 0px !important; page-break-after: auto !important; page-break-before: auto !important; page-break-inside: auto !important; position: static !important; right: auto !important; table-layout: auto !important; text-shadow: none !important; top: auto !important; word-spacing: normal !important; z-index: 0 !important; font-size: 1em !important; margin: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; direction: ltr !important; background-position: 0px 0px !important; background-repeat: no-repeat no-repeat !important">+848 39 755 798</span></span></span></span></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Email:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="mailto:hoanglongtechnology@gmail.com">hoanglongtechnology@gmail.com</a></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>Website:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://www.hoanglongtechnology.com/">www.hoanglongtechnology.com</a></strong></div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #3333ff"><strong>===================================</strong></div><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Lâm
- Địa chỉ: 468 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10
- Điện thoại: 0907 68 68 89 - Fax: 848 38 398 777
- email: hoanglongtechnology@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH