Máy đóng gói tự động

  • Thread starter pdmachinery
  • Ngày gửi
P

pdmachinery

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: red">- M&aacute;y dập vi&ecirc;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt"><span style="color: red">- M&aacute;y trộn</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với uy t&iacute;n, năng lực v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh, <strong><span style="color: #222222">C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="color: #222222">&nbsp;hy vọng&nbsp;</span></span>trở th&agrave;nh đối t&aacute;c chiếc lược tin cậy của nhiều c&ocirc;ng ty lớn trong nước v&agrave; c&aacute;c c&aacute;c nước trong khu vực, g&oacute;p phần cho sự ph&aacute;t triển ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp cơ kh&iacute; tự động.</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 27pt">Với sự đầu tư m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề, do vậy c&aacute;c sản phẩm của <strong><span style="color: #222222">C&Ocirc;NG TY CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="color: #222222">&nbsp;&nbsp;</span></span>kh&ocirc;ng những đa dạng về chủng loại mẫu m&atilde; m&agrave; c&ograve;n mang đến cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm chất lượng cao, thời gian đ&aacute;p ứng nhanh với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.<br /> <span class="apple-style-span">K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n thịnh vượng v&agrave; ph&aacute;t triển trong thời kỳ hội nhập.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt"><span class="apple-style-span">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH CƠ KH&Iacute; PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Địa chỉ : 74 L&Ecirc; Đ&Igrave;NH TH&Aacute;M, Q, T&Acirc;N PH&Uacute;, TP HCM.</strong><strong><br /> <strong>Đt : 0936 527 402, Mr &Aacute;nh</strong></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Email : anhnguyen.phuongdong@gmail.com </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>website : </strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-weight: normal"><a href="http://www.cokhiphuongdong.com/">www.cokhiphuongdong.com</a></span></strong><span class="apple-style-span"><strong></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Xuân Ánh
- Địa chỉ: 74 Lê Đình Thám, Q, Tân Phú, Tp, HCM
- Điện thoại: 0936527402 - Fax:
- email: pdmachinery@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH