Máy ép mía, máy ép mía siêu sạch, máy ép mía giá rẻ, LH 0986767306

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p align="center" class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="line-height: 40px; font-size: 20pt; color: green">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span><span style="line-height: 40px; font-size: 20pt">&nbsp;</span></p><p align="center" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p align="center" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p><p align="center" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt; color: #993300">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="font-family: times; line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt; color: green">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</span></strong><span style="line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="font-family: times; line-height: 36.66666793823242px; font-size: 18pt; color: green">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: 10pt; text-align: center">(Gi&aacute; tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo b&aacute;o h&agrave;ng, gi&aacute; cả c&oacute; thể thay đổi hoặc kh&ocirc;ng kịp cập nhật xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất cho sản phẩm bạn cần)</span><span style="font-size: 12.222222328186035px; line-height: 17.77777862548828px">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;<strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 47.77777862548828px; font-size: 24pt; color: blue">Hotline hỗ trợ:<span style="line-height: 47.77777862548828px; text-decoration: underline">0986 767 306</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 47.77777862548828px; font-size: 24pt; color: red">Li&ecirc;n hệ trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh: từ8h s&aacute;ng đến 5h15&nbsp; chiều</span></strong><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 47.77777862548828px; font-size: 24pt; color: blue" /></strong></p><p align="center" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; text-align: center">&nbsp;<strong style="line-height: 17.77777862548828px">Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập&nbsp;</strong><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-size: 13.5pt"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 26.666667938232422px" href="http://vinastar.vn/"><span style="line-height: 26.666667938232422px; font-weight: normal">www.Vinastar.vn</span></a>.</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><br /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ep-mia-f1-400-8837.html"><img alt="M&aacute;y &eacute;p m&iacute;a F1-400" width="120" style="border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_8837_8837_17219.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ep-mia-f1-400-8837.html">M&aacute;y &eacute;p m&iacute;a F1-400</a></strong></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>6 th&aacute;ng</div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Trục m&aacute;y bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;32mm - Rul&ocirc; &eacute;p bằng inox, đường k&iacute;nh &oslash;65mm - Th&ugrave;ng m&aacute;y bằng inox dầy 5mm - Hệ thống c&oacute; thể vệ sinh dễ d&agrave;ng - Hệ thống c&ocirc;ng tắc v&agrave; motor đảo chiều an to&agrave;n - Trục, rul&ocirc; v&agrave; th&ugrave;ng m&aacute;y được l&agrave;m bằng inox chống rỉ s&eacute;t Moteur: 400W - 220V/50hz<br /><br /></div></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">6.500.000 VND</span></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px">&nbsp;</p><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px; margin: 0px; padding: 10px"><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 156px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ep-mieng-ly-18715.html"><img alt="M&aacute;y &eacute;p miệng ly" width="120" style="border: none; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18715_18715_20430.jpg" border="0" /></a></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 400px"><div style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #00468e; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px" href="http://vinastar.vn/may-ep-mieng-ly-18715.html">M&aacute;y &eacute;p miệng ly</a></strong></div><div style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>06 Th&aacute;ng</div><div style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y d&aacute;n ly b&aacute;n thủ c&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n thao t&aacute;c m&igrave;nh phải tự cuốn m&agrave;ng v&agrave; dập bằng tay ,thao t&aacute;c nhanh ch&oacute;ng .M&aacute;y th&iacute;ch hợp d&aacute;n miệng ly tr&agrave; sữa, bắp rang bơ, ly nước m&iacute;a, nước s&acirc;m, ly ch&aacute;o dinh dưỡng, ch&egrave;, cafe &hellip;&hellip;..<br /><br /></div></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; float: left; width: 166px; text-align: center"><div style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px">1.700.000 VND</span></div><div style="line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px; color: #555354">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><a style="color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px; margin: 0px; padding: 0px"></a></div></div><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để giao h&agrave;ng tận nơi!!!</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">Mọi chi tiết đặt h&agrave;ng &amp; tư vấn về sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp đến C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">Đại Diện Kinh doanh</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff0000">Mr Đảng</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #ff0000">[Hotline] : 0986 767 306</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">Email: nguyendang@vinastar.vn</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">Yahoo: vinastar_kd26</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">++++++++++++++++++++++++</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">C&Ocirc;NG TY CP CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">[VPGD]&nbsp;: 18,L&ocirc; 10B ,Đường Trung Y&ecirc;n 9A,Trung H&ograve;a,Q.&nbsp;Cầu Giấy -&nbsp;H&agrave; Nội</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">[Tel] : (04) 35627997 [Fax] : (04) 3562 7999</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">[Web] :&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 17.77777862548828px" href="http://vinastar.vn/">http://vinastar.vn/</a></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><strong style="line-height: 17.77777862548828px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff">CHẤT LƯỢNG BẢO H&Agrave;NH &amp; DỊCH VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO!</span></strong></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 17.77777862548828px; color: #4d4d4d; font-size: 12.222222328186035px"><span style="line-height: 17.77777862548828px; color: #0000ff"><strong style="line-height: 17.77777862548828px">VINASTAR rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong><strong style="line-height: 17.77777862548828px">!</strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
- Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
- email: nguyendang@vinastar.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH