Máy ép mùn cưa giá tốt

  • Thread starter chetaoviet
  • Ngày gửi
C

chetaoviet

Guest
#1
<p class="MsoNormal">M&aacute;y &eacute;p củi trấu, m&ugrave;n cưa</p> <p><strong><em><u>M&aacute;y &eacute;p củi trấu</u></em></strong></p> <p><strong><em><u>M&aacute;y &eacute;p m&ugrave;n cưa</u></em></strong></p> <p><strong><em><u>M&aacute;y &eacute;p trấu gi&aacute; rẻ</u></em></strong></p> <p><strong><em><u><br /> </u></em></strong>C&ocirc;ng ty CP Chế Tạo Việt chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y chế biến gỗ như : m&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n gỗ n&eacute;n, m&aacute;y &eacute;p củi trấu, m&aacute;y &eacute;p m&ugrave;n cưa, băng tải , v&iacute;t tải....</p> <p>phục vụ ng&agrave;nh chế biến l&acirc;m sản. </p> <p>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:</p> <p><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt</strong></p> <p><em>&nbsp; Th&ocirc;n Phương Quan &ndash; X&atilde; V&acirc;n C&ocirc;n &ndash; Ho&agrave;i Đức &ndash; H&agrave; Nội</em></p> <p>&nbsp; Vương Duy Trung</p> <p>&nbsp; Ph&ograve;ng kinh doanh</p> <p>Tel/fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.33 990 825/ 04.33 990 826</p> <p>Handphone: 0932.392.669</p> <p>Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="mailto:chetaoviet.sale@gmail.com">chetaoviet @company.vn</a></p> <p>Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><strong><u>www.chetaoviet.net</u></strong></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Chế Tạo Việt
- Địa chỉ: Hoài Đức
- Điện thoại: 04.33990825 - Fax: 04.33990826
- email: chetaoviet@company.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH