MÁY HÀN MIÊNG BAO

#1
<div class="title1"> <div style="padding-top: 10px; padding-left: 55px"> <div><span style="font-size: medium">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại <span style="font-size: xx-large">0918.599.290</span>&nbsp; gặp Mr. NGHIỆP &nbsp;để được tư vấn v&agrave; ch&agrave;o gi&aacute; cạnh tranh!!!</span></div> <div><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium">Được sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></div> <div><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I ĐẠI HƯNG THỊNH</span></div> <div><span style="font-size: medium">Địa Chỉ : 12 C&ocirc; Bắc, Phường 2, Quận Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</span></div> <div><span style="font-size: medium">HotLine : 0918599290 -(08) 36019991 &nbsp; fax: (08)39900913</span></div> <div><span style="font-size: medium">WebSite : WWW.DAIHUNGTHINHMACHINE.COM</span></div> <div><span style="font-size: medium">Email:ndaihungthinh@gmail.com</span></div> <h1><span style="font-size: medium"><br /> </span></h1>Chi Tiết Sản Phẩm</div> </div> <div style="clear: both"> <div class="style1"><img width="150px" height="130" border="0" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px; margin-top: 17px; float: left; clear: both" src="http://daihungthinhmachine.com/Hinh%20CTSP/p_319.jpg" /></div> <div style="padding-left: 20px; padding-right: 4px; color: #133879"> <br /> <font color="red">T&ecirc;n sản phẩm: M&aacute;y H&agrave;n Miệng Bao Li&ecirc;n Tục DPF -900 TAIWAN</font> <hr /> Khuyến m&atilde;i : <hr /> Gi&aacute; b&aacute;n: 0 VNĐ <hr /> Trạng th&aacute;i : C&ograve;n h&agrave;ng <br /><br /><a href="http://daihungthinhmachine.com/chitiet.php?thamso=giohang_xuly_session&amp;id=207"> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/images/mua-hang.jpg" /> </a> <br /> <br /><br /> <h3>C&Ocirc;NG DỤNG:</h3> <h4>M&aacute;y d&ugrave;ng để đ&oacute;ng g&oacute;i h&agrave;n c&aacute;c bao b&igrave; nhựa d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, h&oacute;a phẩm, hạt giống...</h4> <p>&nbsp;</p> </div></div> <table width="500" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><tbody><tr> <td style="background-color: #3366ff"><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></td> <td align="center" style="background-color: #3366ff"><strong>Model DBF-900</strong></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Nguồn điện</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">220V/1phase</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">C&ocirc;ng suất</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">600W</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Tốc độ h&agrave;n</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">0-13M/min</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Độ rộng mối h&agrave;n</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">6-12mm</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Nhiệt độ h&agrave;n</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">0-300<sup>0</sup>C</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Độ d&agrave;y của bao b&igrave;</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">0.02-1mm</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Chất liệu th&acirc;n m&aacute;y</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">INOX</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">K&iacute;ch thước m&aacute;y</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">(D)860 x (R)420 x (C)540mm</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ccffff">Trọng lượng m&aacute;y</td> <td align="center" style="background-color: #ffcc99">35kg</td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daihungthinh
- Địa chỉ: 12 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 0918599290 - Fax:
- email: ndaihungthinh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH