Máy hút chân không cafe, chè giá rẻ

#1
<ul style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11.818181991577148px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">C&Ocirc;NG TY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ TR&Iacute; VIỆT XIN GIỚI THIỆU:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">C&aacute;c loại m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, m&aacute;y h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, m&aacute;y co m&agrave;ng, m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;im&aacute;y in hạn sử dụng, mực in date, c&aacute;c m&aacute;y h&agrave;n miệng t&uacute;i kết hợp in date li&ecirc;n tục .....</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></strong></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">May hut chan khong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17141/May-hut-chan-khong-mot-buong-gia-re.aspx">| may hut chan khong 1 buong |&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/16641/May-hut-chan-khong-hai-buong-DZ600A2S.aspx">may hut chan khong 2 buong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17140/May-hut-chan-khong-buong-don-DZ400-gia-re.aspx">&nbsp;| may hut chan khong gia re&nbsp;</a>|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;tch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng</a>&nbsp;|&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13984/May-hut-chan-khong-DZ400-2S.aspx">may hut chan khong tu dong</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">&nbsp;| may dong goi hut chan khong |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx">may hut han chan khong&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17142/May-hut-chan-khong-gia-dinh-DZ300A.aspx">| may hut chan khong gia dinh |&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx">may hut chan khong che |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13980/May-dong-goi-hut-chan-khong-1-Buong-DZ-400.aspx">may hut chan khong thuc pham |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13974/May-hut-chan-khong-mot-buong-DZ500.aspx">may hut chan khong do dong lanh&nbsp;</a>| may hut chan khong dzq&nbsp;<br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx">M&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;</a>&nbsp;l&agrave; loại&nbsp;m&aacute;yh&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ng&nbsp;được sử dụng d&agrave;nh ri&ecirc;ng choh&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ngch&egrave;, ngo&agrave;im&aacute;yh&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ngch&egrave;&nbsp;được sử dụng&nbsp;h&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ngchoch&egrave;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx"><em style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;tch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;</em></a>&nbsp;c&ograve;n được d&ugrave;ng để&nbsp;h&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ng&nbsp;c&aacute;c loại thực phẩm kh&aacute;c nữa .<br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15653/May-hut-chan-khong-che-ZF-300.aspx"><br />M&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;</a>&nbsp;với cấu tạo đơn giản v&agrave;&nbsp;m&aacute;yh&uacute;tch&acirc;nkh&ocirc;ngch&egrave;&nbsp;c&oacute; vật liệu cấu tạo l&agrave; inox n&ecirc;n n&oacute; rất ph&ugrave; hợp với c&aacute;c sản phẩm thực phẩm.<br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15653/May-hut-chan-khong-che-ZF-300.aspx"><br />M&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;</a>&nbsp;được sử dụng phổ biến ở c&aacute;c v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu&nbsp;ch&egrave;&nbsp;như Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Ph&uacute; thọ, Ninh B&igrave;nh... ngo&agrave;i ra&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15653/May-hut-chan-khong-che-ZF-300.aspx">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;</a>&nbsp;c&ograve;n được d&ugrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave;&nbsp;m&aacute;y&nbsp;chế biến v&agrave;&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15653/May-hut-chan-khong-che-ZF-300.aspx">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;&nbsp;</a>l&agrave; một bộ phận của nh&oacute;m c&aacute;c&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6260/May-dong-goi.aspx">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i.</a><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px"><table width="531" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px"><tbody><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Model:</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">DZ-T600*2</td></tr><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Source:</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">220V/50HZ</td></tr><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Sealing size:</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">640*5mm</td></tr><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Chamber size:</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">650*120*270mm</td></tr><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Weight:</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">65kg</td></tr><tr valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td style="margin: 0px; padding: 0px">Dimension(L*W*H):</td><td style="margin: 0px; padding: 0px">670*400*700mm</td></tr></tbody></table></div><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/08/07/mr_840476_05977369c3808a63.jpg" border="0" /><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/11/mr_840476_ca7bbabf750e64cb.jpg" border="0" /><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/11/mr_840476_e78817ce30e8190e.jpg" border="0" /><br /><br /><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y&nbsp;h&agrave;n t&uacute;i |</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">M&Aacute;Y H&Agrave;N MIỆNG T&Uacute;I</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx">&nbsp;|</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx">may han mep tui</a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx">may han tui lien tuc |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/d2011p/6372/16651/May-han-nhan-tay-vo-nhom.aspx">may han mieng tui bang tay</a>&nbsp;|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/d2011p/6372/16651/May-han-nhan-tay-vo-nhom.aspx">may han mep tui dap tay&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/d2011p/6372/16649/May-han-nhan-tay-cac-loai.aspx">| may han mep dap chan</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/c2011p/6364/6373/May-han-tui-nilon-thoi-khi.aspx">&nbsp;|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/c2011p/6364/6373/May-han-tui-nilon-thoi-khi.aspx">may han mep tui thoi khi |</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/d2011p/6372/16649/May-han-nhan-tay-cac-loai.aspx">may han tui gia re&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/c2011p/6364/6373/May-han-tui-nilon-thoi-khi.aspx">|&nbsp;</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/c2011p/6364/6373/May-han-tui-nilon-thoi-khi.aspx">may han tui thoi khi</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx">|</a><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">may han mieng tui</em><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/default.aspx">|</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://mayhanmiengtui.net/gl002/c2011p/6364/6374/May-han-tui-nilon-co-in-date.aspx">may han mep tui in date</a>&nbsp;<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6272/May-han-mieng-tui.aspx">M&aacute;y&nbsp;h&agrave;n t&uacute;i li&ecirc;n tục&nbsp;</a>|<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6277/May-dai-thung.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng đai th&ugrave;ng</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6277/13954/May-nieng-day-dai-tu-dong-SK-2A.aspx">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng đai tự&nbsp;động</a>&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6277/13954/May-nieng-day-dai-tu-dong-SK-2A.aspx">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng đai b&aacute;n tựđộng</a>&nbsp;|</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6272/13999/May-han-mep-dap-chan.aspx">m&aacute;y&nbsp;h&agrave;n t&uacute;i dập&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;</a>|&nbsp;</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6272/13989/May-han-mmieng-tui-thu-cong-PFS.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;yh&agrave;n t&uacute;i dập tay&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6262/May-in-date--NSXHSD.aspx">m&aacute;y&nbsp;in hạn sửdụng</a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx">|</a></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx">m&aacute;y&nbsp;in date dập</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx">tay</a>&nbsp;|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6262/14201/May-in-date--NSX--HSD-HP241S.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;in hạn sử&nbsp;dụng dập tay&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6274/May-hut-chan-khong.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17142/May-hut-chan-khong-gia-dinh-DZ300A.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;nggia đ&igrave;nh&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/17142/May-hut-chan-khong-gia-dinh-DZ300A.aspx">|</a>&nbsp;</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/15654/May-hut-chan-khong-che-ZF-300-x-2.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;h&uacute;t&nbsp;ch&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ch&egrave;&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6275/May-co-mang.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;co m&agrave;ng&nbsp;|&nbsp;</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;th&aacute;i thịt&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx">m&aacute;yth&aacute;i thịt sống</a>&nbsp;|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;yth&aacute;i thịt ch&iacute;n&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;th&aacute;i thịt đ&ocirc;ng lạnh&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;nhuyễn thịt&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;tạo vi&ecirc;n&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;tạo vi&ecirc;n thịt&nbsp;|</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;xay thịt&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;yxay gi&ograve;&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;cưa xương&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">l&ograve;&nbsp;nướng b&aacute;nh&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;trộn bột&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;chia bột&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;c&aacute;n bột&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;th&aacute;i l&aacute;t b&aacute;nh m&igrave;&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;th&aacute;i l&aacute;t b&aacute;nh&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&aacute;nh trứng&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">bếpnướng x&uacute;c x&iacute;ch&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">bep&nbsp;nuong xuc xich&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;thực phẩm&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">thiết&nbsp;bị&nbsp;nh&agrave; bếp&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">tủ&nbsp;nấu cơm&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">tủ&nbsp;hấp|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13983/May-hut-chan-khong-TB390.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;&eacute;p vỉ&nbsp;định h&igrave;nh&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6274/13983/May-hut-chan-khong-TB390.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;&eacute;p gối&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&ugrave;n x&uacute;c x&iacute;ch&nbsp;|&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6266/May-che-bien-thit-rau-cu-qua.aspx">m&aacute;y&nbsp;l&agrave;m x&uacute;c x&iacute;ch</a>&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15649/May-kem-tuoi-ba-mau-.aspx">|</a></strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15649/May-kem-tuoi-ba-mau-.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;l&agrave;m kem&nbsp;|&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15649/May-kem-tuoi-ba-mau-.aspx">m&aacute;y&nbsp;l&agrave;m kem tươi</a>&nbsp;|&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx">m&aacute;y&eacute;p m&iacute;a</a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx">|&nbsp;</a></strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;&eacute;p m&iacute;a si&ecirc;u sạch&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15651/May-ep-nuoc-mia-sieu-sach.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;&eacute;p m&iacute;a ba l&ocirc;&nbsp;</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/d2011p/6264/15647/May-bao-da-ban-tu-dong.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;b&agrave;o đ&aacute;|</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6260/May-dong-goi.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px">|&nbsp;</strong></a><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/gl001/c2011p/6259/6260/May-dong-goi.aspx"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">m&aacute;y&nbsp;thực phẩm</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;|</strong></strong></strong></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty TNHH C&ocirc;ng Nghệ Tr&iacute; Việt</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: Số 5 - Tổ 19 - Phường Long Bi&ecirc;n - Quận Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Điện thoại: 043. 6750114 - Hotline: 0904 415 536&nbsp;</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://congnghetriviet.vn/">www.congnghetriviet.vn</a>&nbsp;- Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="mailto:samhq0310@gmail.com">samhq0310@gmail.com</a></strong></li></ul>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ VIỆT
- Địa chỉ: SỐ 5 - TỔ 19 - PHƯỜNG LONG BIÊN - LONG BIÊN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 04.36750114 - Fax:
- email: danyh281289@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH