• Máy khử độc cao cấp BK OZONE M.03

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 6/10/12

  1. vankhoaozone Guest

   <!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: -18pt" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điều đặc biệt nhất đối với m&aacute;y khử độc BK-OZONE l&agrave; Ozone (O3) được sinh ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh m&aacute;y sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất độc hại tr&ecirc;n rau quả v&agrave; thực phẩm n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; chỉ sau 3 đến 5ph&uacute;t Ozone (O3) tự bay mất v&agrave; biến đi tanh đặc trưng của Ozone cũng sẽ biến mất trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ph&acirc;n ly th&agrave;nh 1 ph&acirc;n tử Oxy (O2) v&agrave; 1 nguy&ecirc;n tử Oxy (O) rất c&oacute; lợi cho sức khỏe.<br /> <br /> <strong>- Ph&acirc;n hủy :</strong><br /> + Thuốc trừ s&acirc;u.<br /> + Thuốc bảo vệ thực vật.<br /> + Ho&oacute;c m&ocirc;n tăng trưởng.<br /> + Ph&ograve;ng chống ung thư.<br /> <strong>- Diệt sạch vi khuẩn, khử m&ugrave;i h&ocirc;i tanh tr&ecirc;n thực phẩm:</strong> rau, quả, thịt, t&ocirc;m, cua, c&aacute; ...<br /> <strong>- L&agrave;m sạch kh&ocirc;ng kh&iacute;:</strong> khử m&ugrave;i h&ocirc;i thối, m&ugrave;i bếp, m&ugrave;i h&oacute;a chất, s&uacute;c vật, sơn m&agrave;i, m&ugrave;i kh&oacute;i thuốc l&aacute;.<br /> <strong>- Sản xuất nước ngậm Ozone</strong> d&ugrave;ng rửa sạch b&aacute;t đĩa, chai lọ (đặc biệt l&agrave; b&aacute;t đĩa chai lọ cho em b&eacute;) v&igrave; nước Ozone c&oacute; t&iacute;nh s&aacute;t khuẩn cao gấp 1000 lần so với Clo đối với vi khuẩn v&agrave; kh&ocirc;ng để lại dư lượng h&oacute;a học n&agrave;o c&oacute; hại.</p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt" class="MsoNormal">Trước khi d&ugrave;ng nước ăn, nấu c&oacute; thể d&ugrave;ng phương ph&aacute;p thổi kh&iacute;, sục kh&iacute; cho nước. Mục đ&iacute;ch l&agrave; cấp &ocirc;xy cho nước, oxy h&oacute;a amoni th&agrave;nh nitrit, chuyển th&agrave;nh nito bay v&agrave;o khong kh&iacute;, h&agrave;m lượng n&agrave;y trong nước sẽ giảm xuống thấp.<br /> - <strong>L&agrave;m sạch nước uống:</strong> Ozone c&oacute; khả năng oxy h&oacute;a c&aacute;c tạp chất độc hại trong nước l&agrave;m cho nước uống trong suốt, ph&acirc;n giải ion kim loại nặng l&agrave;m cho nước tinh khiết gần như tuyệt đối</p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: -18pt" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>Mời bạn đọc xem Ozone cũng được ứng dụng khử khuẩn trong Bệnh viện Hữu Nghị :</strong> <a href="http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe-moi/31133_Khu-khuan-bang-cong-nghe-Ozone.aspx">http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe-moi/31133_Khu-khuan-bang-cong-nghe-Ozone.aspx</a></p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: -18pt" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>Viện Khoa Học v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Việt Nam đ&atilde; thử nghiệm Nghi&ecirc;n cứu chế tạo thử nghiệm tủ khử khuẩn dụng cụ y tế bằng kh&iacute; ozone: </strong><u>http://www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1342%3Anghien-cu-ch-to-th-nghim-t-kh-khun-dng-c-y-t-bng-khi-ozone&amp;catid=27%3Asan-pham-cong-nghe&amp;Itemid=143&amp;lang=vi</u></p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 18pt; text-indent: 18pt" class="MsoNormal">- Với những người bị bệnh về đường ti&ecirc;u h&oacute;a (như hay đau bụng, &oacute;i, đầy hơi) th&igrave; BK-OZONE l&agrave; vật dụng kh&ocirc;ng thể thiếu.</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>Nếu nh&agrave; bạn c&oacute; m&aacute;y BK-OZONE th&igrave; bạn sẽ y&ecirc;n t&acirc;m khi ăn hoa quả h&agrave;ng ng&agrave;y đặc biệt l&agrave; rau sống, rau dung trong c&aacute;c m&oacute;n lẩu, c&aacute;c m&oacute;n gỏi...</strong><br /> - BK-OZONE l&agrave; một trong số rất &iacute;t m&aacute;y ch&iacute;nh thức được Tổng cục ti&ecirc;u chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận về c&ocirc;ng dụng n&ecirc;u.<br /> - BK-OZONE được sản xuất 100% tại Trường Đại Học B&aacute;ch Khoa H&agrave; Nội - nơi m&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n đứng đầu trong lĩnh vực khoa học c&ocirc;ng nghệ của Việt Nam.<br /> <br /> </p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Mời c&aacute;c mẹ đọc b&agrave;i b&aacute;o của vnexpress về thực trạng thịt th&ocirc;i ở c&aacute;c chợ đầu mối : <a target="_blank" href="http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/04/thit-thoi-hanh-trinh-tu-cho-toi-ban-an">http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/201...cho-toi-ban-an</a></p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: 18pt" class="MsoNormal">C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh trạng nguồn nước do Trung t&acirc;m Quan trắc &amp; Dự b&aacute;o T&agrave;i nguy&ecirc;n Nước (Bộ TN&amp;MT) c&ocirc;ng bố mới đ&acirc;y theo b&aacute;o d&acirc;n tr&iacute;:&nbsp; <a href="http://dantri.com.vn/c7/s7-647638/ha-noi-dan-hoang-mang-vi-ham-luong-amoni-cao-trong-nuoc.htm">http://dantri.com.vn/c7/s7-647638/ha-noi-dan-hoang-mang-vi-ham-luong-amoni-cao-trong-nuoc.htm</a> nước sinh hoạt nhiễm h&agrave;m lượng asen, amoni cao hơn nhiều lần ti&ecirc;u chuẩn cho ph&eacute;p.<br /> <strong>Chế độ đ&atilde;i ngộ :</strong>Được bảo h&agrave;nh <strong>12 th&aacute;ng</strong> theo chuẩn của Bộ Khoa Học C&ocirc;ng Nghệ. V&agrave; bảo tr&igrave; vĩnh viễn tại c&ocirc;ng ty.</p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt" class="MsoNormal">( kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được đổi mới phụ kiện khi bảo h&agrave;nh).<br /> Đặc biệt kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể <strong>đổi m&aacute;y kh&aacute;c trong v&ograve;ng 1 tuần</strong> kể từ khi mua h&agrave;ng!!!</p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: -18pt" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Đối với <strong>c&aacute;c m&aacute;y ozone của h&atilde;ng kh&aacute;c </strong>khi c&oacute; sự cố xảy ra th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hỗ trợ sửa chữa v&agrave; được bảo h&agrave;nh linh kiện theo quy định của c&ocirc;ng ty.<br /> <strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Hotline: 0985621086 (anh Cường- trưởng ph&ograve;ng kinh doanh) để được ưu đ&atilde;i!!!</strong> <br /> Hoặc email: <a href="mailto:nguyenhuucuonghc23@gmail.com">nguyenhuucuonghc23@gmail.com</a></p> <p style="margin: 1.5pt 0cm 1.5pt 36pt; text-indent: -18pt" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>B&ecirc;n tư vấn kĩ thuật A.Khoa: 0972698882</strong><br /> Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đến ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu của viện kỹ thuật vật l&yacute; trường đại học b&aacute;ch khoa mua m&aacute;y.<br /> Viện Vật l&yacute; Kỹ thuật &ndash; Trường Đại Học B&aacute;ch Khoa H&agrave; Nội<br /> Số 1 Đại Cồ Việt, Hai B&agrave; Trưng H&agrave; Nội.<br /> <strong><em>(Ch&uacute; &yacute;: hiện nay đang c&oacute; nhiều sản phẩm l&agrave;m nh&aacute;i sản phẩm của Đại Học B&aacute;ch Khoa H&agrave; Nội. N&ecirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng mua th&igrave; n&ecirc;n xem kỹ tem bảo h&agrave;nh v&agrave; logo của trường đại học B&aacute;ch Khoa tr&ecirc;n sản phẩm BK OZONE M03 để đảm bảo quyền lợi mua h&agrave;ng )</em></strong><br /> <strong><em><span style="color: red">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c doanh nghiệp, cửa h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty,... c&oacute; nhu cầu sử dụng m&aacute;y c&ocirc;ng suất lớn th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; c&aacute;c mẫu m&aacute;y BK ozone C&ocirc;ng nghiệp.<br /> Với c&ocirc;ng suất lớn hơn, gi&aacute; cả cạnh tranh. Để biết th&ecirc;m chi tiết xin li&ecirc;n hệ:Hotline: 0985621086 (anh Cường- trưởng ph&ograve;ng kinh doanh) để được ưu đ&atilde;i!!!Hoặc email: <a href="mailto:nguyenhuucuonghc23@gmail.com">nguyenhuucuonghc23@gmail.com</a></span></em></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn khoa
   - Địa chỉ: Nhà P-Viện Đại Học Mở
   - Điện thoại: 0972698882 - Fax:
   - email: nguyenvankhoa_tdh4@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...