• Máy kích điện - Bộ Lưu điện nhập khẩu ( Quên đi nỗi lo mất điện )

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 26/1/13

  1. <p class="p_first" style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525; text-align: center"><strong style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">K&iacute;nh gửi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</strong></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">M&ugrave;a h&egrave; nắng n&oacute;ng với nguồn cung điện năng thiếu hụt trầm trọng dẫn đến việc cắt điện li&ecirc;n mi&ecirc;n đ&atilde; g&acirc;y cho người d&acirc;n biết bao nhi&ecirc;u phiền phức trong c&ocirc;ng việc v&agrave; sinh hoạt. Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p những vẫn chưa c&oacute; giải ph&aacute;p n&agrave;o đ&aacute;p ứng được đầy đủ.TOKA, một sản phẩm được nh&igrave;n nhận như một giải ph&aacute;p giảm thiểu những t&aacute;c động đến cuộc sống d&acirc;n sinh cho mọi gia đ&igrave;nh trong những ng&agrave;y mất điện</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">Bạn đang c&oacute; nhu cầu trang bị Inverter - UPS ( M&aacute;y k&iacute;ch điện, Bộ lưu điện ) để:</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">+ Bảo vệ m&aacute;y t&iacute;nh m&agrave; bạn đang d&ugrave;ng.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">+ Đảm bảo cho hệ thống camera của bạn hoạt động 24/24.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">+ Duy tr&igrave; c&aacute;c thiết bị gia đ&igrave;nh: Cửa cuốn, quạt, đ&egrave;n, tivi&hellip;.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">Với c&ocirc;ng nghệ hiện đại , t&iacute;nh năng vượt trội m&aacute;y k&iacute;ch điện, bộ lưu điện Toka ( nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ Ấn Độ ) l&agrave; một trong những thương hiệu tốt nhất về&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">inverter - ups</strong>&nbsp;được nhiều người lựa chọn.&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">Sản phẩm nhỏ gọn, thiết kế th&ocirc;ng minh, dễ d&agrave;ng sử dụng, kh&ocirc;ng ồn , kh&ocirc;ng tốn xăng dầu, kh&ocirc;ng thải kh&iacute; độc, chi ph&iacute; đầu tư thấp, với độ ổn định cao v&agrave; c&aacute;c chế độ ho&agrave;n to&agrave;n tự động&nbsp; (AUTO)</strong></span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">- Nạp điện cho b&igrave;nh ắcqui&nbsp; khi c&oacute; điện lưới , tự động ngắt khi b&igrave;nh ắcqui đầy với c&aacute;c&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">chế độ nạp th&ocirc;ng minh</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma">&nbsp;</strong>gi&uacute;p&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">tăng tuổi thọ</strong>&nbsp;acqui.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">-&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">K&iacute;ch điện 1 chiều ( DC )</strong>&nbsp;từ ắc qui&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">l&ecirc;n điện xoay chiều 220V ( AC )</strong>&nbsp;cho c&aacute;c thiết bị điện khi bị mất điện lưới đột ngột sẽ&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến thiết bị điện&nbsp; với thời gian chuyển mạch xấp xỉ = 0</strong></span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">-&nbsp;</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma">Ổn định điện &aacute;p đầu ra</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma">.</strong></span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">- Đầu ra&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">s&oacute;ng</strong>&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">Sin chuẩn</strong>&nbsp;sử dụng hiệu quả v&agrave; chất lượng cho tất cả c&aacute;c thiết bị như&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">:</strong>&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">Quạt , tivi , b&oacute;ng đ&egrave;n, m&aacute;y t&iacute;nh , thiết bị y tế, m&aacute;y chủ , thiết bị mạng, tủ Jack , cửa cuốn , thang m&aacute;y , điều h&ograve;a , tủ lạnh&nbsp;</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma">, &hellip;..</strong></span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">- C&oacute; nhiều sự lựa chọn cho c&aacute;c thiết bị sử dụng với dải c&ocirc;ng&nbsp; suất đa dạng : 500VA , 800VA , 1.400VA , 6.000VA , 10.000VA ,&nbsp; &hellip;..</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">-&nbsp;</strong><strong style="font-family: Arial, Tahoma">Chi ph&iacute; thấp hơn so với m&aacute;y ph&aacute;t điện.</strong></span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">- Sản phẩm bộ k&iacute;ch điện Toka nhỏ gọn, tiện lợi, dễ vận h&agrave;nh, vận chuyển, an to&agrave;n cho cả người gi&agrave; v&agrave; trẻ em.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">Với nhiều sản phẩm&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">chuy&ecirc;n d&ugrave;ng</strong>&nbsp;cho từng nhu cầu sử dụng của qu&yacute; kh&aacute;ch nhằm tiết kiệm chi ph&iacute; m&agrave; vẫn đạt được hiểu quả cao nhất.</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">C&ocirc;ng ty cam kết sản phẩm c&oacute; chất lượng v&agrave; mẫu m&atilde;&nbsp;<strong style="font-family: Arial, Tahoma">h&agrave;ng đầu</strong>&nbsp;tại thị trường Việt Nam hiện nay</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">- Sản phẩm được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ Ấn Độ v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền bởi:</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&ocirc;ng ty Cổ Phần Genus Việt Nam</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">P 501, Đơn nguy&ecirc;n I, L&ocirc; A2, 158 Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n, Cầu Giấy, H&agrave; Nội</span></p><p style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">Điện thoại: 097 202 6866</span></p><p class="p_last" style="font-family: arial; margin: 0px 0px 1em; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #252525"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm những đối t&aacute;c để ph&acirc;n phối sản phẩm tại thị trường c&aacute;c tỉnh miền bắc</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mr Quảng
   - Địa chỉ: Hà Nội
   - Điện thoại: 0972026866 - Fax:
   - email: quangthanviet@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...