Máy nghiền thức ăn

  • Thread starter chetaoviet
  • Ngày gửi
C

chetaoviet

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><u><span style="color: blue"><a href="http://www.chetaoviet.net/vn/nganh-chan-nuoi/may-nghien/may-nghien-hai-sang-kieu-giot-nuoc-mhs88_29.html">M&aacute;y nghiền</a></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="color: blue">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="color: blue"><a href="http://www.chetaoviet.net/vn/nganh-chan-nuoi/may-nghien/may-nghien-hai-sang-kieu-giot-nuoc-mhs88_29.html">M&aacute;y nghiền thức ăn chăn nu&ocirc;i</a></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="color: blue">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="color: blue"><a href="http://www.chetaoviet.net/vn/nganh-chan-nuoi/may-nghien/may-nghien-bua_75.html">M&aacute;y nghiền gi&aacute; rẻ</a></span></u></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">ĐẶC T&Iacute;NH SẢN PHẨM:</p> <p class="MsoNormal"><br /> &middot; &nbsp; &nbsp; &nbsp; M&aacute;y sử dụng truyền động trực tiếp, khe hở b&uacute;a lưới hợp l&yacute;, khi thay đổi khe hở c&oacute; thể thực hiện nghiền th&ocirc;, nhuyễn, kỹ thuật nghiền hai lần.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&middot; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sử dụng v&ograve;ng bi nhập khẩu chất lượng cao SKF, Li&ecirc;n X&ocirc;, Tiệp Khắc. bộ cấp liệu với nam ch&acirc;m tự l&agrave;m sạch.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&middot; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ti&ecirc;u hao năng lượng thấp, sản lượng cao, thay s&agrave;ng lọc tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&middot; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ứng dụng rộng r&atilde;i trong ng&agrave;nh lương thực, thức ăn gia s&uacute;c, tinh bột, acid nitric, ho&aacute; chất v.v&hellip; Nghiền vật liệu phụ, đặc biệt th&iacute;ch hợp trong ng&agrave;nh nghiền gia c&ocirc;ng thức ăn gia s&uacute;c chất lượng cao, thức ăn cho ng&agrave;nh thuỷ sản.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&middot; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&oacute; thể lắp r&aacute;p bộ cấp liệu từ.<br /> <br /> <strong><span style="font-size: 11pt">Bảng c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật ch&iacute;nh v&agrave; chỉ số hiệu suất</span></strong> </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="461.45pt" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 140px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiểu m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 11pt">Th&ocirc;ng số</span></p> </td> <td style="width: 82px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">MHS88 I</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">MHS88 II</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">MHS88 III</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">MHS88 IV</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">MHS88 V</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 140px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p><span style="font-size: 11pt">Động cơ&nbsp;( Kw )</span></p> </td> <td style="width: 82px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">55/75</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">90/110</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">132/160</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">200/220</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">250/280/315</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 140px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p><span style="font-size: 11pt">C&ocirc;ng suất &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( Tấn/h )</span></p> </td> <td style="width: 82px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">10 - 15</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">17 - 20</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">25 - 30</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">35 - 42</span></p> </td> <td style="width: 98px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 11pt">45 &ndash; 60</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">K&iacute;nh mong Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m gh&eacute; thăm nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i để hiểu về sản phẩm v&agrave; con người Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m được!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Mọi th&ocirc;ng tin Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ:</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp; C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Th&ocirc;n Phương Quan &ndash; X&atilde; V&acirc;n C&ocirc;n &ndash; Ho&agrave;i Đức &ndash; H&agrave; Nội</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Vương Duy Trung</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp; Ph&ograve;ng kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Tel/fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04.33 990 825/ 04.33 990 826</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Handphone: 0932.392.669</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u><span style="color: blue">chetaoviet@company.vn</span></u></em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><u><span style="color: blue"><a href="file:///D:/trung/Rao%20vat/Rao%20vat/1.th%C3%B4ng%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng/www.chetaoviet.net">www.chetaoviet.net</a></span></u></em></strong><em> </em></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Chế Tạo Việt
- Địa chỉ: Hoài Đức
- Điện thoại: 0422464825 - Fax: 04.33990826
- email: chetaoviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH