Máy Tách Màu Gạo

  • Thread starter lenguyenbaoyen
  • Ngày gửi
L

lenguyenbaoyen

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 15.6pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT M&Aacute;Y T&Aacute;CH M&Agrave;U GẠO</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 15.6pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Ứng dụng kỹ thuật ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay, sử dụng cảm biến nhận dạng h&igrave;nh ảnh<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">CCD(</span>2048pixls), với chức năng xử l&yacute; t&iacute;n hiệu kỹ thuật số tốc độ cao.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Hệ thống phần mềm cập nhật v&agrave; ứng dụng thuật to&aacute;n ti&ecirc;n tiến trong việc đếm v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c th&ocirc;ng số quang phổ v&agrave; đặt biệt c&oacute; h&igrave;nh ảnh minh hoạ quang phổ của từng k&ecirc;nh nhằm đạt được độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao của thiết bị nhận dạng h&igrave;nh ảnh đa sắc.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 19.35pt; margin-left: 0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Tất cả c&aacute;c điều khiển chỉ dựa v&agrave;o m&agrave;n h&igrave;nh tinh thể lỏng HMI, độ rộng m&agrave;n h&igrave;nh: 12 Inch &ndash;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Japan.(</span><span style="font-size: 14pt; color: fuchsia">Giao diện Tiếng Việt dể d&agrave;ng cho người vận h&agrave;nh</span><span style="font-size: 14pt; color: #339966">)</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>B&eacute;t bắn kh&iacute; tốc độ cao&nbsp;- ITALY, 01 m&ocirc; đun gồm 09 miệng bắn kh&iacute;,&nbsp;d&ugrave;ng&nbsp; để bắn ra tia kh&iacute; nhỏ nhất v&agrave; nhanh nhất&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;&gt; 1000lần/gi&acirc;y.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Sự nhận dạng đa sắc được ứng dụng trong kỹ thuật, c&aacute;c th&ocirc;ng số vận h&agrave;nh m&aacute;y đơn giản, dễ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">hiểu ,</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>m&aacute;y c&oacute; thể<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; color: fuchsia">ph&acirc;n loại hạt v&agrave;ng lơ với độ ch&iacute;nh x&aacute;c &gt;99.99%.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Khả năng ph&acirc;n loại hạt trắng trong v&agrave; hạt bạc bụng &gt; 99%.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>M&aacute;y c&oacute; thể nhận biết phế phẩm trong v&ugrave;ng diện t&iacute;ch nhỏ đến 0.04mm<sup>2</sup>.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #339966">*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>M&aacute;y c&oacute; bộ phận h&acirc;m nhiệt cho m&aacute;ng trượt gi&uacute;p cho d&ograve;ng chảy tốt nhất v&agrave; tr&aacute;nh bụi b&aacute;m v&agrave;o m&aacute;ng trượt.</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 15.6pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 14pt; color: red">M&aacute;y c&oacute; thể ph&acirc;n loại tất cả c&aacute;c loại Gạo<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">theo</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></em><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-image: initial; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext"> <tbody><tr style="height: 24.4pt"> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: lime; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 24.4pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="color: blue">M&atilde; Sản Phẩm</span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: lime; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 24.4pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="color: blue">3R-6SXM-189</span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-right-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: lime; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 24.4pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="color: blue">4R-6SXM-252</span></p> </td> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: lime; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 24.4pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="color: blue">5R-6SXM-315</span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: lime; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 24.4pt; width: 20%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="color: blue">6R-6SXM-378</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 19pt"> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 19pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Số k&ecirc;nh</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 19pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">189</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 19pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">252</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 19pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">315</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 19pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">378</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 32.5pt"> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 32.5pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Năng suất&nbsp;(tấn/giờ)</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 32.5pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2-6</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 32.5pt; width: 19%; border-width: 1pt; border-color: black"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">3-8</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 32.5pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">4-10</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 32.5pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">5-12</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.5pt"> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 14.5pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c&nbsp;(%)</p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 14.5pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ge;99.99</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 14.5pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ge;99.99</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 14.5pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ge;99.99</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 14.5pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ge;99.99</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Trọng&nbsp;lượng (Kg)</p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">820</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">970</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1120</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1230</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">&Aacute;p suất kh&iacute; n&eacute;n (kg/cm2)</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2.0 &ndash; 3.5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-right-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2.0 &ndash; 3.5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2.0 &ndash; 3.5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2.0 &ndash; 3.5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Lượng kh&iacute; ti&ecirc;u thụ (l&iacute;t/ph&uacute;t)</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">800-2000</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1200-2500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2000-3500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">3000-4500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">C&ocirc;ng suất điện(kw)</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">0.9/1.9</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt; border-color: black"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1.0/2.2</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1.1/2.5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1.2/2.6</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">K&iacute;ch thước m&aacute;y&nbsp;(D&times;R&times;C) mm</p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">1660&times;1500&times;2253</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2020&times;1500&times;2253</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2256&times;1500&times;2149</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">2440&times;1628&times;2060</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.25pt"> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Số m&aacute;ng ch&iacute;nh</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">3</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-right-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">4</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">5</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">6</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">B&eacute;t bắn kh&iacute;</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Italy</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Italy</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Italy</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Italy</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 2.9pt"> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">CCD Camera xử l&yacute;</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">-2048pixls</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ndash; 2048pixls</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ndash; 2048pixls</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 2.9pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">&ndash; 2048pixls</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 16.75pt"> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 16.75pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Bộ điều khiển</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 16.75pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">USA</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 16.75pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">USA</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 16.75pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">USA</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 16.75pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">USA</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 3.25pt"> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; border-width: 1pt; border-color: black"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-right-style: inset; border-right-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 3.25pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">Japan</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 7.75pt"> <td style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 7.75pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Điện &aacute;p&nbsp; (V)</p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 7.75pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">220v/50hz</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-left-color: black; border-right-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 7.75pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">220v/50hz</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 7.75pt; width: 19%"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">220v/50hz</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-left-style: inset; border-left-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 7.75pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">220v/50hz</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 48.4pt"> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: aqua; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 48.4pt; width: 19%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt"> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in">Kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc tối thiểu (mm&times;mm)</p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 48.4pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">3400&times;3500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-left-style: inset; border-top-color: black; border-right-color: black; border-left-color: black; border-image: initial; border-bottom-style: inset; border-bottom-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 48.4pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">3700&times;3500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: inset; border-top-color: black; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 48.4pt; width: 19%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">4000&times;3500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> <td style="border-top-color: black; border-left-color: black; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; height: 48.4pt; width: 20%; border-width: 1pt"> <p align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 0in; text-align: center"><span style="font-size: 11pt; color: fuchsia">4500&times;3500</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 15.6pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; color: blue">C&Ocirc;NG TY CP ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>UY</strong></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 15pt; color: green">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 15pt; color: blue">LONG</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 15pt; color: green">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 15pt; color: green">l&agrave; <strong>Đại l&yacute;</strong> của d&ograve;ng sản<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">phẩm&nbsp;</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span class="grame"><strong><span style="font-size: 15pt; color: lime">S.PRECISION</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 15pt; color: green">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 15pt; color: green">tại<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 15pt">VIỆTNAM</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; text-indent: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: red">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; text-indent: 24pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><u><span style="font-size: 14pt; color: red">Phụ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">tr&aacute;ch :</span></span></u><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 30pt; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ph&acirc;n phối, lắp đặt, bảo h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng cho d&ograve;ng sản phẩm M&aacute;y T&aacute;ch M&agrave;u phục vụ trong ng&agrave;nh N&ocirc;ng sản, Thực phẩm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 30pt; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với đội<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="grame">ngũ</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong ng&agrave;nh điện tử v&agrave; được hợp t&aacute;c đ&agrave;o tạo bởi ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 15.6pt; margin-left: 30pt; text-indent: -0.25in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mọi sự cố của m&aacute;y sẽ được khắc phục 04 giờ l&agrave;m việc v&agrave; sau 24 giờ sau khi c&oacute; phản hồi về sự cố m&aacute;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất tự tin về d&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y sẽ đem lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng kết quả tốt hơn mong đợi.</span><span style="font-size: 13.5pt; color: #3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 15.6pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="grame"><em><span style="font-size: 14pt; color: fuchsia">Rất mong được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></em></span><span style="font-size: 14pt; color: fuchsia"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.6pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CP Điện Cơ Tự Uy Long
- Địa chỉ: 353/42 phạm ngũ lão, Q1, Tp.Hcm
- Điện thoại: 08 54 336 008 - Fax:
- email: trong.uylong@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH