mayaptrungTT (incubator)

  • Thread starter ttmtruong
  • Ngày gửi
T

ttmtruong

Guest
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Chuy&ecirc;n cung cấp m&aacute;y ấp trứng c&aacute;c loại m&aacute;y v&agrave; m&aacute;y ấp đ&agrave; điểu</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">m&aacute;y sản xuất VN linh kiện nhập khẩu&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Với c&aacute;c t&iacute;nh năng điều khiển nhiệt độ , đảo tự động v&agrave; đảm bảo c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật về kh&iacute; thải co2 v&agrave; cacbon trong m&aacute;y .</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Ngo&agrave;i c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y nhỏ ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y lớn với số lượng trứng ấp kh&ocirc;ng giới hạn .</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">C&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y tr&ecirc;n đ&atilde; được sử dụng hiệu quả . Để phục vụ nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa muốn đặt c&aacute;c m&aacute;y ấp lớn ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung cấp ri&ecirc;ng từng bộ phận m&aacute;y rời tiện cho việc vận chuyển</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">li&ecirc;n hệ Th&aacute;i tel:038986171 (01225978191)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">email: <a href="mailto:mayaptrungtt@yahoo.com">mayaptrungtt@yahoo.com</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Hiện tại đ&atilde; c&oacute; loại m&aacute;y sử dụng ắc qui khi c&uacute;p điện cho m&aacute;y loại nhỏ(đồng hồ Đ&agrave;i loan)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">t&iacute;nh năng kỹ thuật :</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số ( sai số 0,1<sup>o</sup>C) (c&oacute; thể tự lập tr&igrave;nh)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Tự động quay đảo trứng&nbsp; theo chu kỳ 2 - 3giờ/1 lần (t&ugrave;y chọn)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Quạt th&ocirc;ng gi&oacute;. (cung cấp oxy v&agrave; đảo nhiệt)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Điều chỉnh độ ẩm. (độ ẩm đ&atilde; được lập tr&igrave;nh sẵn, hoặc t&ugrave;y chọn)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">M&aacute;y c&oacute; 2 bộ phận :bộ hộp điện điều khiển m&aacute;y v&agrave; khung sườn m&aacute;y ấp</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Điều kiện bảo h&agrave;nh 6 th&aacute;ng tại nơi sản xuất (nếu m&aacute;y c&oacute; trục trặc bộ phận n&agrave;o kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ việc th&aacute;o bộ phận đ&oacute; ra gởi cho nh&agrave; sx, nh&agrave; sx sẻ kiểm tra v&agrave; sữa chữa lại )</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">C&oacute; b&aacute;n c&aacute;c linh kiện phụ:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">M&aacute;y tạo ẩm tự động, nhiệt kế, ẩm kế</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">M&aacute;ng nước tự động (cung cấp thuốc gumboro số lượng lớn)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">v.v&hellip;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuân Thái
- Địa chỉ: 34 Thanh đa bình Thạnh
- Điện thoại: 0838986171 - Fax:
- email: mayaptrungtt@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH