Men vi sinh thuc an chan nuoi

  • Thread starter nhinovaco
  • Ngày gửi
N

nhinovaco

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Dược phẩm NOVACO xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Hiện tại C&ocirc;ng ty Dược phẩm NOVACO chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trồng thủy sản với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Men vi sinh</span><span style="color: #000099">: </span><em>Bacillus clausii<span style="color: #000099">, </span>Bacillus coagulans<span style="color: #000099">, </span>Bacillus indicus<span style="color: #000099">, </span>Bacillus subtillis<span style="color: #000099">, </span>Bifidobacterium<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus acidophillus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus casei, &quot;Lactobacillus kefir&quot;<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus rhamnosus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus sporogenes<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus faecalis<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus thermophilus</em> &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m acid amin</span>: Poly amin&nbsp; ( hỗn hợp 22 loại acid amin), Acid amin từ tằm ( Pluriamin ), Acid amin từ đậu tương (gi&agrave;u Zn, Mn), Cao men bia ( tan ho&agrave;n to&agrave;n ), L Arginin, L-Lysine, DL- Methionine, Tryptophan, Threonine, Glycine &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m VTM</span>: premix VTM, VTM C, B1, B3 (PP), B2, B12, B5, B6, VTM D3 dạng bột 1.000.000 UI/g, VTM E dầu, VTM k &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m dinh dưỡng</span>: Choline chloride, Sữa thay thế gầy, b&eacute;o, Whey Protein concentrate 80%, DDGS &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Chất tạo ngọt</span>: Aspartame (ngọt 400 - 600), FOS, Dextrose anhydrous, Dextrose mono, Isomalt, Maltose Dextrin DE 10-12, Maltose Dextrin DE 10-15, Sorbitol, Stevia 200 - 300 lần từ cỏ ngọt, Succralose ( ngọt 600 lần ), XOS. Lactose thực phẩm ...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m kho&aacute;ng chất v&agrave; phụ gia</span>: T&aacute; dược tan (c&oacute; thể sử dụng l&agrave;m chất độn) Amydong, T&aacute; dược d&iacute;nh TVP k30, &nbsp;Canxi cacbonate, Canxi gluconate, SODIUM BICARBONATE NaHCO3 99%, Chitin, Chitosan, X&uacute;t vảy NaOH 98%, DHA, FeSO4, Mangan sulphat MnSO4 98%&nbsp;, Magie sunphat tinh thể MgSO4.7H2O, Magie Ox&iacute;t (MgO), dạng bột, Zinc Sulphate - ZnSO4.7H2O, NaCl, Ca(H2PO4)2 P 17%,Ph&egrave;n Nh&ocirc;m 17% (Al2SO4 17%), Na2CO3, Dicalcium Phosphate &ndash; DCP CaHPO4.2H2O , Lưu huỳnh dạng bột &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m kh&aacute;ng sinh, tăng cường miễn dịch</span>: Lutein, Betaglucan 40 %, Gentamycin, Cefotaxin, Enrofloxacine, Oxy tetracyline, Florphennical, Copper sulfate &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m enzymes</span>: Protease&nbsp; 2.000 UI/g, 5.000 UI/g, Amylase 20.000 UI/ml dung dịch, Amylase 2.000 UI/g, Lipase 2.000 UI/g, Bromelain 2.000 UI/g từ dứa, Cellulase 2.000 UI/g , Lumbrokinase 1.000 UI/g, Maltase 2.000 UI/g, Papain 2.000 UI/g từ đu đủ, Pepsin 10.000 UI/g, Natokinaza 2.000 UI/g, Natokinaza 1.000 UI/g ...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Chất bảo quản</span>: Sodium Benzoat, Potasium Sorbate202, Eribate, Chống mốc&nbsp;- Biomol P, Acid Sorbic 200 ....</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m hương liệu</span>: Hương cam, Hương d&acirc;u, Hương sữa, Hương trai c&acirc;y, Hương C&aacute; (Mintai fish flavour) &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">M&agrave;u thực phẩm</span>: Ponceau 4R(đỏ), Tartrazine(v&agrave;ng chanh), Late Tartrazine(v&agrave;ng), Sunset yellow 110(m&agrave;u cam), Paprika(đỏ), Apple Green(xanh l&aacute; c&acirc;y), Brow HT(m&agrave;u n&acirc;y), Violet(m&agrave;u t&iacute;m c&aacute;nh sen).....</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m t&iacute;nh chất</span><span style="color: #000099">:&nbsp; </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Sắt<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Selense<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Zn<span style="color: #000099">, </span>Bột mầm đậu tương<span style="color: #000099">, </span>Chromium enriched Yeast 2000ppm<span style="color: #000099">, </span>Inulin(Chất xơ)<span style="color: #000099">, </span>Tinh bột biến t&iacute;nh &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">Nh&oacute;m hỗ trợ tiết sữa</span><span style="color: #000099">: </span>Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 30%, Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 85%, Fenugreek extract 50% steroidal &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><span style="color: red">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ</span><span style="color: red">:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tư vấn c&ocirc;ng thức</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Đăng k&yacute; TCCS cho TACN, đăng k&yacute; bảo hộ</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Gia c&ocirc;ng sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Ph&acirc;n phối sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để nhận được sự phục vụ tốt nhất:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">--------------</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Mr Nhị</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Hệ thống Dược phẩm NOVACO &ndash; NUPRO VIET NAM</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Add: Ph&ograve;ng 206 - Nh&agrave; A5 - Khu đ&ocirc; thị Đại Kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Cel: 0936432966</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tel: 04 35.409.128</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Fax: 04 35.409.126</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Email: nhi.novaco@gmail.com</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Website:http://novaco.vn/</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhị
- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A5 - Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0936432966 - Fax:
- email: nhi.novaco@gmail.com
 

#2
CHẾ PHẨM VI SINH ACTIVE CLEANER
Sử dụng trong Chăn nuôi,Trồng trọt,
Ủ phân và Xử lý môi trường

Chào quý khách hàng, trước hết Công ty TNHH Tân Phương Lê xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất và đặc biệt chúc quý khách hàng gặt hái được nhiều thành công trong mọi công việc. Công ty TNHH Tân Phương Lê hiện là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền chế phẩm vi sinh Active Cleaner tại Việt Nam.
Chế phẩm vi sinh Active Cleaner được sản xuất bởi công ty TNHH Future Biotech (Đài Loan). Đây là thành quả tiên tiến nhất của công nghệ sinh học hiện đại của các chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản, thành phần của chế phẩm bao gồm 6 nhóm vi sinh vật có ích: nhóm vi khuẩn quang hợp, nhóm lên men acid lactic, nhóm nấm men, nhóm nấm mốc, nhóm xạ khuẩn, nhóm vi khuẩn Bacsillus natto, và một số thành phần vi lượng khác. Active Cleaner được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như:
 Trồng trọt: làm phân bón vi sinh (bón đất, tưới gốc và phun lá); ủ phân.
 Chăn nuôi: sử dụng làm thức ăn phụ gia cho nuôi heo, gà, vịt, bồ câu, thỏ, nhím, trâu, bò và nuôi trồng thủy sản; phun xịt khử mùi chuồng trại.
Đối với chăn nuôi, khách hàng có thể sử dụng:
+ Cho uống: 1 lít nước sạch cần 3 ml chế phẩm Active Cleaner
+ Phun xịt: 1 lít nước sạch cần 10 ml chế phẩm Active Cleaner
+ Làm đệm lót sinh thái: 10 m2 nền chuồng cần 0,5 lít chế phẩm dùng cho lớp đệm dày khoảng 20 cm.
+ Khi bước vào chuồng trại vật nuôi thấy có mùi hôi khó chịu từ phân, có thể pha loãng chế phẩm 50 - 100 lần (1 lít nước cần 5 - 10 ml chế phẩm) phun xịt toàn bộ nền chuồng, xung quanh chuồng
Khi phun xịt sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường, làm môi trường sạch sẽ, hạn chế bớt vi sinh vật gây hại thì vật nuôi sẽ khỏe mạnh, tăng thêm sức đề kháng.
+ Khi cho vật nuôi uống chế phẩm vi sinh sẽ tạo màu sắc lông bóng mượt, tăng tỷ lệ đẻ trứng, vỏ trứng dày hơn, thịt thơm ngon, tăng tỷ lệ nạc, đặc biệt giúp cải thiện hệ tiêu hóa tốt hơn, phòng được bệnh hô hấp và tiêu chảy ở gà, tăng sức đề kháng, khả năng phòng bệnh ở gà.

 Xử lý môi trường: ủ phân hữu cơ (từ phân chuồng, xác bã thực vật và phế thải nông nghiệp); xử lý hố phân, nước thải.
Chế phẩm vi sinh Active Cleaner được nghiên cứu và ứng dụng vì mục tiêu giúp đỡ người nông dân thoát khỏi sự phụ thuộc vào các loại hóa chất, thuốc kháng sinh,...để đưa nền nông nghiệp phát triển trên nền tảng sinh học bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là sản phẩm được điều chế từ nguyên liệu thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường, không gây hại đến sức khỏe con người, giúp cho gia súc, gia cầm, cây cối sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh.
Nếu Quý khách hàng quan tâm đến chế phẩm vi sinh Active Cleaner và cần tìm hiểu thêm về công dụng, cách sử dụng, giá thành của chế phẩm hoặc trong quá trình sử dụng có gặp phải bất kỳ khó khăn gì xin đừng ngần ngại hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Công ty TNHH Tân Phương Lê
433/9 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TP. HCM
ĐT: (08) 38203085
Fax: (08) 38203086
Website: www. tanphuongle.com.vn.
Email: tanphuongle@gmail.com
hoặc huynhphuong118@gmail.com

Chúng tôi sẽ ghi nhận, giải đáp và tư vấn chi tiết đến quý khách hàng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH