Men vi sinh thuc an chan nuoi

  • Thread starter nhinovaco
  • Ngày gửi
N

nhinovaco

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Dược phẩm NOVACO xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Hiện tại C&ocirc;ng ty Dược phẩm NOVACO chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trồng thủy sản với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Men vi sinh</span></strong><span style="color: #000099">: </span><em>Bacillus clausii<span style="color: #000099">, </span>Bacillus coagulans<span style="color: #000099">, </span>Bacillus indicus<span style="color: #000099">, </span>Bacillus subtillis<span style="color: #000099">, </span>Bifidobacterium<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus acidophillus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus casei, &quot;Lactobacillus kefir&quot;<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus rhamnosus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus sporogenes<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus faecalis<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus thermophilus</em> &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Nh&oacute;m acid amin</span></strong>: Poly amin&nbsp; ( hỗn hợp 22 loại acid amin)</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Nh&oacute;m VTM</span></strong>: premix VTM</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Nh&oacute;m kh&aacute;ng sinh, tăng cường miễn dịch</span></strong>: Betaglucan 40 %, 60%, 80%, </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Nh&oacute;m enzymes</span></strong>: Protease, Amylase dung dịch, Amylase, Lipase, Bromelain, Cellulase, Lumbrokinase, Maltase, Papain, Pepsin, Natokinaza, Natokinaza </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Chất bảo quản</span></strong>: Sodium Benzoat</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">Nh&oacute;m hỗ trợ tiết sữa</span></strong><span style="color: #000099">: </span>Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 30%, Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 85%, Fenugreek extract 50% steroidal &hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt"><strong><span style="color: red">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ</span><span style="color: red">:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tư vấn c&ocirc;ng thức</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Đăng k&yacute; TCCS cho TACN, đăng k&yacute; bảo hộ</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Gia c&ocirc;ng sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Ph&acirc;n phối sản phẩm</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để nhận được sự phục vụ tốt nhất:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">--------------</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Mr Nhị</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Hệ thống Dược phẩm NOVACO &ndash; NUPRO VIET NAM</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Add: Ph&ograve;ng 206 - Nh&agrave; A5 - Khu đ&ocirc; thị Đại Kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Cel: 0936432966</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Tel: 04 35.409.128</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Fax: 04 35.409.126</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Email: nhi.novaco@gmail.com</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 22.5pt; text-indent: -22.5pt">Website:http://novaco.vn/</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhị
- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A5 - Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0936432966 - Fax:
- email: nhi.novaco@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH