• Miến dong Bình Liêu (Quảng Ninh)

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 28/7/12

  1. DuongVi Nhà nông nghiệp dư

   <div align="justify"><font size="3"><span style="font-family: arial">Miến dong l&agrave; một sản phẩm truyền thống đặc trưng của b&agrave; con d&acirc;n tộc huyện B&igrave;nh Li&ecirc;u.</span> <span style="font-family: arial" /></font></div><div align="justify"><font size="3"><span style="font-family: arial">Miến được sản xuất từ củ dong riềng - C&acirc;y dong riềng được trồng tr&ecirc;n những thửa nương, rẫy v&agrave; ruộng bậc thang v&ugrave;ng đất B&igrave;nh Li&ecirc;u từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 11 trong năm.</span> <span style="font-family: arial">Trước đ&acirc;y, miến dong được b&agrave; con sản xuất theo phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng v&agrave; chỉ phục vụ cho bữa ăn gia đ&igrave;nh, &iacute;t được đem b&aacute;n. Hiện nay, nhờ một dự &aacute;n đầu tư của Nh&agrave; nước, nghề sản xuất miến dong ở B&igrave;nh Li&ecirc;u rất ph&aacute;t triển, v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu miến được mở rộng, b&agrave; con đưa m&aacute;y m&oacute;c, c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o sản xuất, chế biến kết hợp với phương ph&aacute;p l&agrave;m miến thủ c&ocirc;ng truyền thống khiến cho sản lượng miến dong tăng l&ecirc;n, v&agrave; miến dong B&igrave;nh Li&ecirc;u đ&atilde; được khẳng định tr&ecirc;n thị trường l&agrave; sản phẩm c&oacute; chất lượng.</span></font><br /><font size="3"><span style="font-family: arial"> </span></font><br /><font size="3"><span style="font-family: arial"> </span></font></div><div align="justify" style="text-align: center"><font size="3"><img border="0" src="http://binhlieu.com/profiles/binhlieucom/uploads/attach/p1342532254_large_12_2010_65f5089cdd583b7f2f3a04507dfdb976.gif.jpg" /></font><br /><font size="3"><br /></font> </div> <div align="justify"><font size="3"><span style="font-family: arial" /></font><br /><font size="3"><span style="font-family: arial"> Miến dong B&igrave;nh Li&ecirc;u tương đối kh&aacute;c biệt so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường, sự kh&aacute;c biệt đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ nguy&ecirc;n liệu v&agrave; c&ocirc;ng nghệ sản xuất, với đặc điểm: thơm v&agrave; ngon, sợi miến dẻo v&agrave; mềm, khi nấu kh&ocirc;ng d&iacute;nh v&agrave; n&aacute;t .. đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c sản phẩm hiện nay chỉ sản xuất theo phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n: c&aacute;c sản phẩm đ&oacute; được sản xuất nhờ &aacute;nh nắng mặt trời, nước đầu nguồn v&agrave; b&agrave;n tay kh&eacute;o l&eacute;o của b&agrave; con tr&ecirc;n c&aacute;c khe, bản v&ugrave;ng cao.. được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng rất ưu chuộng.</span></font><br /></div> <div align="justify" style="text-align: center"><font size="3"><br /></font> <br /><font size="3"><img border="0" style="display: inline" src="http://binhlieu.com/profiles/binhlieucom/uploads/attach/p1342532977_379395_135986783180742_937037366_n.jpg" /></font><br /><font size="3"><br /><br /></font> </div><div align="justify"><font size="3">Miến dong B&igrave;nh Li&ecirc;u do Hợp t&aacute;c x&atilde; Cổ phần đầu tư ph&aacute;t triển Xanh cung cấp tại địa chỉ <a target="_blank" href="http://binhlieu.com/">HỢP T&Aacute;C X&Atilde; CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PH&Aacute;T TRIỂN XANH</a></font></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hợp tác xã Cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh
   - Địa chỉ: Thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
   - Điện thoại: 0922093666 - Fax:
   - email: htxptxanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...