Mồi câu mực VIJ

  • Thread starter moicauvij
  • Ngày gửi
M

moicauvij

Guest
#1
<p><font face="Arial"><strong><font color="#6cb434">Vcamtech</font></strong></font><font color="black"><font face="Arial"> chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp <strong>mồi giả c&acirc;u mực VIJ </strong>với lưỡi c&acirc;u sắc b&eacute;n kh&ocirc;ng rỉ, m&agrave;u sơn dạ quang thu h&uacute;t bền m&agrave;u kh&ocirc;ng tr&oacute;c, độ nổi mồi c&acirc;u tự nhi&ecirc;n chống thấm nước. </font></font><strong><font color="#6cb434"><font face="Arial">Vcamtech</font></font></strong><font color="black"><font face="Arial"> mong muốn l&agrave;m người bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ngư d&acirc;n lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu cải tiến mồi c&acirc;u giả gi&uacute;p những người thẻ mực c&acirc;u mực đạt năng suất cao.</font></font><br /> <br /> <br /> <font color="black"><font face="Arial"><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/12/mr_801792_c67ef9a5092e7fe8.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/12/mr_801792_e8926bba6f9f98c6.jpg" /></font></font><br /> M&atilde; SP : VIJ101<br /> Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5<br /> <br /> Th&acirc;n m&agrave;u xanh dương, to&agrave;n th&acirc;n được phủ lớp dạ quang m&agrave;u sắc thu h&uacute;t dưới nước v&agrave; tương ứng với bất kỳ cường độ s&aacute;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n sử dụng trong thời gian b&igrave;nh minh v&agrave; ho&agrave;ng h&ocirc;n.</p><p>&nbsp;</p><p>Web: http://vij.vn/vij/products/listproduct/10 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vcamtech Co., Ltd
- Địa chỉ: 459 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10
- Điện thoại: +84 8 3957 2070 - Fax: +84 8 3957 2070
- email: ngocgiao@vcam-tech.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH