Mua bán bồ câu các loại, thái, kiểng v.v...

#1
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cung cấp c&aacute;c loại bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng của th&aacute;i, v&agrave; 1 số kiểng cho ae nu&ocirc;i chơi, ace n&agrave;o c&oacute; nhu c&acirc;u th&igrave; điện thoại cho e nha.<img title="Cool" alt="Cool" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></strong></font></p><p><font size="4"><strong>LH : <font color="#ff0000">01697612860</font> gặp Minh (mong sự ủng hộ của c&aacute;c bạn.) thank.</strong></font></p><p><font size="4"><strong>sau day l&agrave; 1 số h&igrave;nh của c&aacute;c ch&uacute; em đ&acirc;y :</strong></font></p><p><img width="240" height="320" style="width: 466px; height: 605px" src="http://nr8.upanh.com/b1.s34.d2/52d6966d899414c6ca59a598fc4d3125_49981158.img0056a.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" style="width: 463px; height: 612px" src="http://nr0.upanh.com/b4.s30.d2/21aa3caa33c70a06a1aa25f86d9bd877_49981210.img0031b.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" style="width: 464px; height: 616px" src="http://nr8.upanh.com/b5.s35.d2/727685efe5dbaf03806661218dd04a68_49981228.img0032a.jpg" border="0" /></p><p><img width="800" height="600" style="width: 465px; height: 509px" src="http://nr7.upanh.com/b6.s35.d3/2efc99697d1fecbf76f0f04731481e00_49981247.img0035a.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" align="bottom" style="width: 465px; height: 566px" src="http://nr8.upanh.com/b2.s35.d4/7e7e5a02ac3cf0cc6bb4956831e2a44c_49981268.img0043a.jpg" border="0" /></p><p><img width="320" height="240" align="bottom" style="width: 464px; height: 363px" src="http://nr9.upanh.com/b1.s34.d2/4eec1eb0d9e0830a3cad398f2f90c05a_49981289.img0006a.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" align="bottom" style="width: 465px; height: 492px" src="http://nr1.upanh.com/b6.s35.d1/2c669d2c1ccc031384ac03894f951c9a_49981301.img0044a.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" align="bottom" style="width: 463px; height: 541px" src="http://nr8.upanh.com/b4.s32.d1/7c393b68d5eaa21bc5e652227ee966aa_49981308.img0034a.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img width="240" height="320" align="bottom" style="width: 463px; height: 560px" src="http://nr1.upanh.com/b2.s35.d3/29d4b812b05f8a84380759ef21364b1a_49981331.img0057a.jpg" border="0" /></p><p><img width="240" height="320" align="bottom" style="width: 464px; height: 562px" src="http://nr5.upanh.com/b6.s30.d1/6bdacc6afeaf3f8cfd0707bcc2e774a9_49981345.img0059a.jpg" border="0" /></p><p><font size="4"><strong><em>c&oacute; g&igrave; nhu cầu xin alo m&igrave;nh nh&eacute; : <font color="#ff0000">01697612860</font> Minh.</em></strong></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Uy Minh
- Địa chỉ: Q8 TPHCM
- Điện thoại: 01697612860 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH