Mua ban Container Lanh

  • Thread starter Thanh Tu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thanh Tu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Tu
- Địa chỉ: Lô 26-Đình vũ-Đông hải 2-Hải An-Hải Phòng
- Tel, Fax: 0983054981/0947290889 FaX 0313629032
- email: service-hp@vietnamcontainer.com.vn
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>CT CP CK-VT-TM Đại Hưng Container&nbsp;</em></strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp container cho thị trường trong nước v&agrave; quốc t&ecirc;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin xin giới thiệu c&aacute;c sản phẩm dịch vụ container của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">- Đ&oacute;ng mới container 20&rsquo;, 40&rsquo; theo ti&ecirc;u chuẩn ISO được kiểm định chất lượng<br />-&nbsp;B&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; c&aacute;c loại container rỗng 20' GP, 20'HC,20&rsquo;HR, 40'GP, 40'HC, 40OP,40&rsquo;HR 45...' , container văn ph&ograve;ng 20' v&agrave; 40' ph&ugrave; hợp cho c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng, c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp...<br />Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp th&ecirc;m, dịch vụ shipping- forwarding- trucking- custom broker.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Trong th&aacute;ng C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Đại Hưng&nbsp; Container:<br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>+<u> Tr&iacute;ch 3% cho người trực tiếp giao dịch hoặc trừ trực tiếp v&agrave;o gi&aacute; khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua container tại Đại Hưng&nbsp; Container</u></strong><strong><br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>+ Bảo&nbsp; h&agrave;nh vỏ container văn ph&ograve;ng 01 năm khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua container tại Đại Hưng&nbsp; Container</u></strong><strong><u><br /></u></strong></font></font><p>&uuml; <strong><em><u><font face="Times New Roman">B&Aacute;N CONTAINER VỚI GI&Aacute; ƯU Đ&Atilde;I CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; V&Agrave; ĐANG THU&Ecirc; CONTAINER (THU&Ecirc; RỒI MUA - SỬ DỤNG XONG B&Aacute;N LẠI)</font></u></em></strong><br />&uuml; <font face="Times New Roman"><strong><em><u>B&Aacute;N V&Agrave; CHO THU&Ecirc; NH&Agrave; CONTAINER C&Aacute;C LOẠI MẪU M&Atilde; ĐẸP V&Agrave; GI&Aacute; RẺ</u></em></strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;******************************************<strong><br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nguy</strong><strong>ễn Thanh T&uacute; &ndash; 0947.290.889- Ph&ograve;ng kinh doanh<br /></strong></font></font><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">CT CP CK-VT-TM ĐẠ</font></strong><strong>I H<font face="Times New Roman">Ư</font></strong><strong>NG<font face="Times New Roman"> tại Hải Ph&ograve;ng&nbsp; <br /></font></strong></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">L&ocirc; 26- KCN Đ&igrave;nh Vũ-&nbsp; Hải An- Hải Ph&ograve;ng<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Tel: 0983.054.981/ Fax: 0313.629032<br /></font></font></strong><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;Email: <u>s</u></strong><u>ervice-hp@vietnamcontainer.com.vn</u></font></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH