Mua Bán gà sao

  • Thread starter 7 Mến
  • Ngày gửi
7

7 Mến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 7 Mến
- Địa chỉ: Mỏ Cày, Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />, Xin ch&agrave;o B&agrave; Con,</p><p>Hiện nay,&nbsp;anh em ch&uacute;ng t&ocirc;i đang&nbsp;c&oacute; trang trại nu&ocirc;i <strong><font color="#0000ff">G&Agrave; SAO</font> </strong>cho <strong><font color="#0000ff">sản phẩm thịt đăc sản chất lượng cao</font></strong>. Chuy&ecirc;n <strong><font color="#3300ff">cung cấp sỉ &amp; lẻ</font></strong> cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, tổ chức kinh doanh trong &amp; ngo&agrave;i tỉnh với gi&aacute; cả hợp l&yacute;, ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n <strong><font color="#0000ff">đ&aacute;p&nbsp;ứng chu cầu&nbsp;chăn nu&ocirc;i</font></strong> cho c&aacute;c hộ&nbsp;gia đ&igrave;nh ( <strong><font color="#cc0099">hổ trợ kỷ&nbsp;thuật miễn ph&iacute;</font></strong>). <img title="Wink" alt="Wink" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" /></p><p><font color="#660000" size="2"><strong><font color="#000000">B&agrave; con vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số đt:</font> &nbsp;<font color="#0000ff">0936383960 (gặp 7 Mến)&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0903528863 (gặp 3 Cơ)</strong></font></p><p><strong><font color="#0000ff" size="2" /></strong></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH