• mua ban gia cam

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/3/12

  1. dragonthien Nhà nông nghiệp dư

   Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; g&agrave; Ai Cập,G&agrave; &Aacute;c,G&agrave; ta giống.Nơi n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0984311414<br />Từ khi đem về B&igrave;nh Định chỉ mới một ng&agrave;y tuổi, đến cuối th&aacute;ng 3, mới 3,5 th&aacute;ng tuổi nhưng trọng lượng con trống đ&atilde; đạt 1,8 kg, con m&aacute;i 1,3 kg (hạn chế kh&ocirc;ng cho mập để sinh sản). T&iacute;nh ra lượng ti&ecirc;u tốn thức ăn l&agrave; 2,5 kg tr&ecirc;n 1 kg tăng trọng. Tỷ lệ sống 97%, chưa thấy dịch bệnh (tất nhi&ecirc;n l&agrave; phải lu&ocirc;n ti&ecirc;m ph&ograve;ng vaccin theo định kỳ như c&aacute;c loại gia cầm kh&aacute;c). &Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Th&aacute;i - trưởng trạm thực nghiệm vật nu&ocirc;i Di&ecirc;u Tr&igrave;, đ&aacute;nh gi&aacute;: Tăng trưởng như vậy l&agrave; kh&aacute; tốt, bước đầu loại g&agrave; n&agrave;y th&iacute;ch nghi với điều kiện kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y. G&agrave; trống tuy chưa đến tuổi trưởng th&agrave;nh phối giống nhưng đ&atilde; c&oacute; biểu hiện ph&aacute;t dục r&otilde; n&eacute;t, thể hiện ở cơ thể v&agrave; c&aacute;ch sinh hoạt bầy đ&agrave;n của ch&uacute;ng. <br />Đ&agrave;n g&agrave; lanh lẹ, con trống c&oacute; m&agrave;o đỏ tươi, g&agrave; m&aacute;i th&acirc;n h&igrave;nh gọn g&agrave;ng; tất cả ch&acirc;n đều cao nghều, lu&ocirc;n hoạt động. Ch&uacute;ng chỉ kh&aacute;c với c&aacute;c loại g&agrave; địa phương ở m&agrave;u l&ocirc;ng v&agrave; da. L&ocirc;ng của ch&uacute;ng c&oacute; đốm trắng, sẫm, đen pha lẫn lộn; ch&acirc;n cũng m&agrave;u đen sẫm. C&oacute; lẽ những điểm n&agrave;y l&agrave; hạn chế b&ecirc;n ngo&agrave;i của giống g&agrave; Ai Cập so với thị hiếu, tập qu&aacute;n của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng địa phương (loại g&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng th&iacute;ch thường l&agrave; l&ocirc;ng, da, ch&acirc;n v&agrave;ng) <br />Tuy vậy đ&acirc;y l&agrave; giống g&agrave; lớn nhanh, 5 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; sinh sản; thịt g&agrave; trắng, chắc,thơm; tỷ lệ dinh dưỡng trong trứng, thịt rất cao; c&oacute; thể nu&ocirc;i dưới dạng c&ocirc;ng nghiệp, thả vườn.Trứng cao hơn hẳn c&aacute;c giống g&agrave; kh&aacute;c. <br /> G&agrave; &aacute;c c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; g&agrave; ngũ trảo, v&igrave; ch&acirc;n c&oacute; 5 ng&oacute;n. Thịt g&agrave; &aacute;c thơm, ngon hơn thịt g&agrave; thường v&agrave; rất gi&agrave;u dinh dưỡng, c&oacute; nhiều ax&iacute;t amin cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của cơ thể. <br />Theo y học phương Đ&ocirc;ng, g&agrave; &aacute;c c&oacute; da m&agrave;u đen, l&ocirc;ng m&agrave;u trắng n&ecirc;n đi v&agrave;o can thận của con người, rất bổ v&agrave; tốt cho thận (thận l&agrave; gốc của cơ thể) v&agrave; phổi. Đặc biệt, thịt g&agrave; &aacute;c kh&ocirc;ng g&acirc;y ngứa như c&aacute;c loại g&agrave; kh&aacute;c, lại c&oacute; khả năng gi&uacute;p mau l&agrave;nh xương. <br />Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng thịt g&agrave; &aacute;c. Kết quả cho thấy h&agrave;m lượng chất sắt (gi&uacute;p bổ m&aacute;u) rất cao, chiếm 8%, gấp đ&ocirc;i so với g&agrave; kh&aacute;c. H&agrave;m lượng của một số ax&iacute;t amin cũng rất cao <br />M&oacute;n g&agrave; &aacute;c tiềm thuốc bắc được xem l&agrave; rất bổ dưỡng. Nhiều h&atilde;ng thực phẩm c&ograve;n chế biến m&oacute;n n&agrave;y đ&oacute;ng hộp. C&aacute;c vị thuốc thường được d&ugrave;ng l&agrave; nh&acirc;n s&acirc;m, kỷ tử, thục địa, t&aacute;o t&agrave;u... <br />Phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh; người gi&agrave; yếu, k&eacute;m ăn; trẻ em c&ograve;i xương; người vừa bệnh một thời gian d&agrave;i... n&ecirc;n ăn c&aacute;c m&oacute;n g&agrave; &aacute;c (g&agrave; 4-5 tuần tuổi) tiềm thuốc bắc, g&agrave; &aacute;c hầm nh&acirc;n s&acirc;m hoặc tiềm với nấm linh chi. <br />Tuy nhi&ecirc;n, cũng cần lưu &yacute; l&agrave; g&agrave; &aacute;c rất gi&agrave;u chất đạm, người lớn mỗi tuần chỉ n&ecirc;n ăn 2 lần, mỗi lần 1 con (200 g), trẻ em tuần ăn 1 lần, mỗi lần nửa con

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng
   - Địa chỉ: Xã Cẩm Định, Huyện Cẩm Giàng
   - Điện thoại: 0984311414 - Fax:
   - email: minhhoang_minhhoang482@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...