MUA BÁN HEO RỪNG - CUNG CẤP HEO GIỐNG - HEO CON - HEO THỊT GIÁ PHẢI CHẶNG 16 10 11

#1
<strong><em>TRANG TRẠI HEO RỪNG</em></strong><br /><strong>MINH PH&Aacute;T</strong><strong> <em>HỒ CH&Iacute; MINH</em> </strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ================================================================<strong><br /></strong><strong>- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. <br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br />Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>:</strong><strong> <a href="mailto:heorunghcm@yahoo.com.vn">heorunghcm@yahoo.com.vn</a></strong><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;&nbsp; : <strong>heorungminhphat.<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong> <br /><span /><strong><font face="Times New Roman">- HEO ĐỰC GIỐNG TH&Aacute;I LAN&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 02 CON 45 Kg , KH&Aacute;C ZEN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">- HEO ĐỰC GIỐNG VIỆT NAM &nbsp;&nbsp;: Đ&Atilde; XUẤT HẾT H&Agrave;NG <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO N&Aacute;I ĐANG SINH SẢN &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Đ&Atilde; XUẤT HẾT H&Agrave;NG <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO CON Đ&Atilde; CAI SỮA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &nbsp;10 CON : 8 &gt; 10KG ( 10/11/2011 )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO ĐỰC &nbsp;GIỐNG&nbsp; LỨA&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp; HẾT H&Agrave;NG<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">-HEO C&Aacute;I &nbsp;GIỐNG &nbsp;LỨA&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &nbsp;09 CON : 35 &gt; 40 KG<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>B&Aacute;N ĐẤT THỔ VƯỜN &amp; TRANG TRẠI </em></strong><strong>&nbsp;<em><br /></em></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ========================================================<strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br /></font><font face="Times New Roman">Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>TỔNG DIỆN T&Iacute;CH </strong><strong>2.168m</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">C&Oacute; NH&Agrave; 5M X 12 M&nbsp; <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">H&Agrave;NG R&Agrave;O XUNG QUANH <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I &ndash; ĐIỆN , NƯỚC ĐẦY ĐỦ <br /></font></strong>-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 </strong></font>-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong></font>-<font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong> <br /></font><font face="Times New Roman">Cần B&aacute;n Gấp Ph&aacute;t Triển Trang Trại Qui M&ocirc; Lớn&nbsp; : 2.600.000.000Đ ( Miễn trung gian )<br /></font><font face="Times New Roman">Sổ Đỏ Ch&iacute;nh Chủ - Đất kh&ocirc;ng giải tỏa c&oacute; văn bản của Ph&ograve;ng T&agrave;i Nguy&ecirc;n M&ocirc;i Trường&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh Chứng Nhận <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -----------------------------------------------<br /></font><strong><font face="Times New Roman">DO NHU CẦU PH&Aacute;T TRIỂN MỞ RỘNG<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">TRANG TRẠI HEO RỪNG MINH PH&Aacute;T<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">SẼ CHUYỂN VỀ : ẤP 2 &ndash; XU&Acirc;N LỘC<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">TỈNH ĐỒNG NAI<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU MUA HEO GIỐNG V&Agrave; THỊT XIN VUI L&Ograve;NG LIỆN HỆ :<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999</strong><br /></font><strong><u><p><font size="3">&nbsp;</font></p></u></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Chí Bình - Minh Thuận
- Địa chỉ: Quận 7 - TPHCM
- Điện thoại: 090 37 471 999 - Fax: 090 3926 912
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH