MUA BAN HEO RUNG GIONG THIT , BAO TIEU SAN PHAM 20/3

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I &nbsp;THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON .</em></strong></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ &nbsp;HOẶC GỞI &nbsp;H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT.</em></strong></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;Emai :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a></em></strong></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com"></a></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )</strong></em></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c !</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TRANG TRẠI HEO RỪNG</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">MINH PH&Aacute;T</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">HỒ CH&Iacute; MINH</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong></font><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =========================</font></em></strong></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important" /></em></strong><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .</strong></em></font></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.&nbsp;</strong></em></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :</strong></em></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</strong></em></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 22 438 329 .</strong></em></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">:</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;38 410 585</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;.</em></strong></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a>.</strong></em></span></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999&nbsp;</font></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><br /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">CẦN MUA HEO RỪNG&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">THỊT&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">TH&Aacute;I LAN</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;, VIỆT NAM</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp; SỐ LƯỢNG LỚN</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">, HEO THỊT TRỌNG LƯỢNG TỪ&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">35</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;KG ĐẾN&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">10</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">0 KG, MUA ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I, NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM C&Aacute;C TỔ CHỨC, C&Aacute; NH&Acirc;N TẠI TP.HCM V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN&hellip; VỚI GI&Aacute; SỈ (</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">KH&Ocirc;NG MUA HEO RỪNG LAI HEO MỌI</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">)</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">, MUA TẬN NƠI CHĂN NU&Ocirc;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">I, KH&Ocirc;NG MUA QUA TRUNG GIAN , DT : 090 3 926 912</strong></em></font><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></span></font></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/130524-TRANG-TRAI-HEO-RUNG-MINH-PHAT-HCM-0903-926-912-10-3#ixzz2NhOPBKpM">http://agriviet.com/home/threads/130524-TRANG-TRAI-HEO-RUNG-MINH-PHAT-HCM-0903-926-912-10-3#ixzz2NhOPBKpM</a></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
- Địa chỉ: A 12 / 22 A1 Xó Hố , Ấp 1 - Xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh , TPHCM
- Điện thoại: 0903 926 912 - Fax: 0907 471 999
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH