• Mua bán heo rừng năm 2012 , Bán Thịt Heo Rừng Cho Quý Kh ách Ăn Lễ Tế

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/12/12

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I &nbsp;THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ &nbsp;HOẶC GỞI &nbsp;H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;Emai :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important" /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trang trại HEO RỪNG</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">MINH PH&Aacute;T</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">HỒ CH&Iacute; MINH</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong></font><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =========================</font></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.&nbsp;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : 22 438 329 .</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">:</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;38 410 585</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a></strong><br /></em><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999&nbsp;</font></em></strong><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><br /></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">CẦN MUA HEO RỪNG&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">THỊT&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">TH&Aacute;I LAN</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;, VIỆT NAM</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp; SỐ LƯỢNG LỚN</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">, HEO THỊT TRỌNG LƯỢNG TỪ&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">35</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;KG ĐẾN&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">10</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">0 KG, MUA ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I, NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM C&Aacute;C TỔ CHỨC, C&Aacute; NH&Acirc;N TẠI TP.HCM V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN&hellip; VỚI GI&Aacute; SỈ (</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">KH&Ocirc;NG MUA HEO RỪNG LAI HEO MỌI</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">)</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">, MUA TẬN NƠI CHĂN NU&Ocirc;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</strong></em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">I, KH&Ocirc;NG MUA QUA TRUNG GIAN , DT : 090 3 926 912</strong></em></font><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</font></p></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">C&aacute;m ơn nh&agrave; n&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp TRANHUUHAU Nhe đ&atilde; tặng c&acirc;u thơ&nbsp;<br /></font></em></strong><font size="3" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">SN 269,Tổ 9,Ấp Nam Huề,X&atilde; B&igrave;nh Th&agrave;nh,Thoại Sơn,An Gian</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">g<br /></em></font><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Tr&atilde;i bao gian khổ kh&ocirc;ng sờn&nbsp;<br />Mu&ocirc;n đời ta vẫn nhớ ơn bạn hiền</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Ngồi buồn ngẫm nghĩ ph&aacute;t đi&ecirc;n</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br />Nhọc nhằn nhưng vẫn c&oacute; tiền l&agrave; vui</em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">L&agrave;m nghề n&ocirc;ng l&agrave; phải tảo tận , chịu đựng vất v&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng sứcbỏ ra &nbsp;l&agrave; sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng trong con đường m&igrave;nh đ&atilde; chọn&nbsp;<br /></font></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font face="Times New Roman" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Nếu c&oacute; vướng mắc g&igrave; về nghề nghiệp h&atilde;y điện thoại cho m&igrave;nh 0903 926 912 sẽ tư vấn cho bạn nh&eacute; , ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng !</font></em></strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><br /></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;Nguyễn Thuận Lễ - 090 3 926 912<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong>A 12 / 22 A 1 Ấp 1 - X&atilde; t&acirc;n Ki&ecirc;n - B&igrave;nh Ch&aacute;nh&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong>090 3 926 912 - Fax:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong>thaotri_ltd@yahoo.com&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/102011-TPHCM-BAN-HEO-RUNG-THIT-THU-MUA-RAO-VAT-BAO-TIEU-#ixzz2GbGFI1up">http://agriviet.com/home/threads/102011-TPHCM-BAN-HEO-RUNG-THIT-THU-MUA-RAO-VAT-BAO-TIEU-#ixzz2GbGFI1up</a></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thuan Le
   - Địa chỉ: A 12 / 22 A 1 Ap 1 - XA Tan Kien - Binh Chanh
   - Điện thoại: 0903 926 912 - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...