Mua Bán Lợn rừng

  • Thread starter VÅ© Văn Hiến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Văn Hiến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Hiến
- Địa chỉ: Địa chỉ đội 10 Quảng Thái- Quảng Xương- Thanh Hóa
- Tel, Fax: FaX Anh Hiến: 0918068669 Anh Hữu: 0916849586
- email: vuvanhienqx@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: '.VnTimeH'">Trang tr&sup1;i l&icirc;n r&otilde;ng V&uml;n Hi&Otilde;n </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: blue">Trại lợn rừng </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: blue">V&uml;n Hi&Otilde;n Qu&para;ng Th&cedil;i - Qu&para;ng Xư&shy;&not;ng</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: blue"> &ndash; Thanh Ho&aacute; k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: blue">xin gi&iacute;i thi&Ouml;u v&iacute;i b&micro; con n&laquo;ng d&copy;</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: blue">n&nbsp; với nghề &nbsp;chăn nu&ocirc;i lợn rừng!</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0mm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0mm"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: '.VnTimeH'">l&icirc;n r&otilde;ng V&uml;n Hi&Otilde;n </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0mm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0mm"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: #333333">- Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt F4 chất lượng cao, với nguồn thức ăn chủ yếu l&agrave; thực phẩm xanh v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh chuồng trại, ph&ograve;ng ngừa dịch bệnh được đặc biệt ch&uacute; trọng, kh&ocirc;ng sử dụng thực phẩm tăng trọng v&agrave; c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch c&oacute; hại kh&aacute;c. Kh&aacute;ch h&agrave;ng trước v&agrave; sau khi mua heo rừng giống của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được tư vấn thiết kế chuồng trại v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c heo rừng v&agrave; sẽ được bố tr&iacute; kỹ thuật tư vấn đến tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span><span style="font-size: 16pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; color: red">- &sect;&Ccedil;y</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: red"> đủ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; color: red"> ch&ntilde;ng</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: red"> loại,&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">đả</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; color: red">m </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: red">b</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">ả</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: red">o ch</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: red">t l</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">ượ</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnTime'; color: red">ng</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; color: red"> </span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: red">với giấy tờ hợp lệ .</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: red">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: red">-Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: aqua">&nbsp;</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: aqua">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTimeH'"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Địa chỉ đội 10 Quảng Th&aacute;i- Quảng Xương- Thanh H&oacute;a</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: blue">Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Anh Hiến:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0918068669</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Anh Hữu: 0916849586</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt"><a href="mailto:vuvanhienqx@gmail.com">vuvanhienqx@gmail.com</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><strong><span style="color: blue">&nbsp;</span></strong><span style="color: black">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">Hiện </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: '.VnTime'; color: blue">ch&oacute;ng t&laquo;i</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue"> đang c&oacute; h&agrave;ng</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><strong><span style="color: black">&nbsp;</span></strong><span style="color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 13.5pt"><strong><span style="color: blue">-HEO CON Đ&Atilde; CAI SỮA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 8 - 10KG/ </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue">con</span><span style="color: blue">&nbsp; ( 05/04/2011 ) &nbsp; &nbsp;</span></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH