MUA BAN NÔNG SẢN, RAU QUẢ XUẤT KHẨU

  • Thread starter ha phuong anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

ha phuong anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ha phuong anh
- Địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận gò vấp TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 84-8-62953767 ::: FaX
- email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Arial">C&ocirc;ng ty cổ phần <br /></font></strong><strong><font face="Arial">sản xuất,thương mại,dich vụ,x&acirc;y dựng<br /></font></strong><font face="Arial"><strong>Hữu Thịnh</strong><strong><br /></strong></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang&nbsp;mua b&aacute;n, xuất khẩu&nbsp;c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản như:&nbsp;m&egrave;&nbsp;đen,&nbsp;đậu xanh,&nbsp;đậu trắng,&nbsp;đậu&nbsp;đỏ, sắn l&aacute;t (Khai m&igrave; th&aacute;i l&aacute;t phới kh&ocirc;).&nbsp;Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>E-Mail</strong> :&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.<br /></font><span /><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </font><a href="http://www.tim1s.vn/haphuonganh"><font face="Arial">www.tim1s.vn/haphuonganh</font></a></strong><font face="Arial">.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.hoaquavietnam.com.vn/"><font face="Arial">www.hoaquavietnam.com.vn</font></a><font face="Arial">.<br /></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Hoặc điện thoại:</strong> Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 0933548866, 01667254416.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Văn ph&ograve;ng: 84-8-22167154, 08-62953769.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br /></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Phương Anh.</font><strong><br /></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH