• mua bán rau quả

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 26/10/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ha phuong anh
   - Địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận gò vấp TP Hồ Chí Minh
   - Tel, Fax: 84-8=62953767 ::: FaX
   - email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong><font face="Arial">C&ocirc;ng ty cổ phần <br /></font></strong><strong><font face="Arial">sản xuất,thương mại,dich vụ,x&acirc;y dựng<br /></font></strong><font face="Arial"><strong>Hữu Thịnh</strong><strong><br /></strong></font><p><font face="Arial">&nbsp;</font></p><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;sản xuất, kinh doanh v&agrave; xuất nhập khẩu c&aacute;cmặt h&agrave;ng như: Hạt giống rau quả c&aacute;c loại. Rau quả tươi, Rau quả chế biến v&agrave; N&ocirc;ng l&acirc;m thủy hải sản. Dịch&nbsp; vụ vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a, Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; b&aacute;n hạt giống ớt chỉ thi&ecirc;n F1 nhập khẩu từ Th&aacute;i Lan, ớt tr&aacute;i chỉ thi&ecirc;n tươi,c&aacute;c loại rau quả, n&ocirc;ng sản xuất khẩu. Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo <strong>E-Mail</strong> :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn"><font face="Arial">dungluongthanh@yahoo.com.vn</font></a><font face="Arial"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com"><font face="Arial">lknguyenanh@gmail.com</font></a><font face="Arial"> ; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com"><font face="Arial">huuthinh.luong699@gmail.com</font></a><font face="Arial">.<br /></font><p><font face="Arial">&nbsp;</font></p><font face="Arial"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.tim1s.vn/haphuonganh</strong>.<br /></font><p><font face="Arial">&nbsp;</font></p><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Hoặc điện thoại:</strong> Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 0933548866, 01667254416.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trưởng ph&ograve;ng x&acirc;y dựng : 0908313654.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Văn ph&ograve;ng: 84-8-22167154, 08-62953769.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br /></font><p><font face="Arial">&nbsp;</font></p><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Phương Anh.<br /></font>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...