mua bán tắc kè giống

#1
<p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave; n&uacute;i giống,k&igrave; t&ocirc;m.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; thu mua.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Tắc k&egrave; n&uacute;i giống, thương phẩm.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Tắc k&egrave; kh&ocirc; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rựu, l&agrave;m thuốc.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Đặc biệt cung cấp số luợng lớn cho c&aacute;c hộ nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh,trang trại.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- k&igrave; t&ocirc;m giống, nu&ocirc;i kiểng, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn.</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">G&iacute;a cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Địa chỉ li&ecirc;n hệ : </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0933.759.037 Thanh An&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0982.101.754</span><br /><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" href="mailto:Thanhan2606@yahoo.com">Thanhan2606@yahoo.com</a><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Cảm ơn đ&atilde; xem tin <br />.</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh An
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0933.759.037 - Fax: 0982.101.754
- email: Thanhan2606@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH