Mua bán thuốc thú y - thủy sản

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Kim Thịnh
- Địa chỉ: Công ty TNHH VITAPHA
- Tel, Fax: 08 6250 9682 ::: FaX 08 6250 9674
- email: lamkimthinh@yahoo.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty VITAPHA xin gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất, lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt!<br /><br />C&ocirc;ng ty VITAPHA được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 03 năm 2008. Chuy&ecirc;n phục vụ d&ograve;ng sản phẩm dinh dưỡng, thuốc kh&aacute;ng sinh cho nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.<br /><br />Qua hai năm t&igrave;m hiểu, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, VITAPHA đ&atilde; x&acirc;y dựng được gần: <br /><br />- 50 sản phẩm dinh dưỡng.<br /><br />- 20 sản phẩm men ti&ecirc;u h&oacute;a.<br /><br />- 12 sản phẩm xử l&iacute;&lrm;, cải tạo m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thủy sản.<br /><br />Với phương ch&acirc;m &ldquo;Niền tin của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; sức mạnh ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty&rdquo;, VITAPHA đ&atilde; v&agrave; sẽ tiếp tục n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ để lu&ocirc;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh đ&aacute;ng tin cậy của nh&agrave; n&ocirc;ng khắp mọi miền đất nước.<br /><br />Với tầm nh&igrave;n: G&oacute;p phần gia tăng gi&aacute; trị sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n thương trường quốc tế, c&ugrave;ng với sứ mệnh: V&igrave; T&acirc;m phục vụ, v&agrave; cam kết: Kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c chất cấm c&oacute; hại cho sức khỏe cộng đồng.C&ocirc;ng ty VITAPHA với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật gi&agrave;u kinh nghiệm, c&oacute; tr&igrave;nh độ, gắn kết hiệu quả giữa nghi&ecirc;n cứu khoa học với sản xuất kinh doanh; cộng với chiến lược kinh doanh đ&uacute;ng đắn, c&aacute;c sản phẩm của VITAPHA&nbsp; đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n địa b&agrave;n khắp cả nước m&agrave; đặc biệt l&agrave; d&agrave;nh được sự t&iacute;n nhiệm cao của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n khu vực miền Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;y Nam bộ.</font></p><p><br /><font face="Times New Roman" size="3">Lấy Niềm Tin &ndash; Chất Lượng sản phẩm l&agrave;m kim chỉ nam để kinh doanh. Tập thể Nh&acirc;n vi&ecirc;n VITAPHA sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng qu&yacute; c&ocirc;ng ty, qu&yacute; đại l&yacute;&lrm;, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n bước đường hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển.<br /><br />Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH VITAPHA</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: 16G/1 Khu phố 2, P. Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 08.6250 9674 &ndash; 08.6250 9682 &ndash; Fax: 08.6250 9674</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Website: </font><a href="http://www.vitapha.com.vn/"><font face="Times New Roman" size="3">www.vitapha.com.vn</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:vitapha@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">vitapha@gmail.com</font></a></p><p><a href="mailto:lamkimthinh@yahoo.com"><font size="3">lamkimthinh@yahoo.com</font></a><font size="3">&nbsp;- 0938 134 700</font></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH