mua gỗ thông

  • Thread starter maivanwood
  • Ngày gửi
M

maivanwood

Guest
#1
<span style="font-size: x-large"><strong>c&ocirc;ng ty TNHH DV TM SX Mai V&acirc;n</strong></span> <p><span style="font-size: large">- Địa chỉ:16/1A đường 26, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y, quận 2, Tp HCM</span></p> <p><span style="font-size: large">- M&atilde; số thuế: 0310521524</span></p> <p><span style="font-size: large">- T&agrave;i khoản: 060030231069 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng S&agrave;i G&ograve;n Thương T&iacute;n Ph&ograve;ng giao dịch C&aacute;t L&aacute;i, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Việt Nam.</span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>C</strong>&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu <strong>mua gỗ th&ocirc;ng rừng trồng</strong> với khối lượng nhiều,ổn định để phục vụ sản xuất.</span></p> <p><span style="font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mua với quy c&aacute;ch như sau:</span></p> <p><span style="font-size: large">-c&acirc;y c&oacute; đường k&iacute;nh <strong>từ 25cm trở l&ecirc;n</strong>,c&oacute; thể nhỏ hơn nhưng <strong>kh&ocirc;ng nhỏ dưới 20cm</strong>.<strong>c&acirc;y thẳng đều,kh&ocirc;ng mục ải,kh&ocirc;ng mối mọt,kh&ocirc;ng mắt lớn.</strong><br /></span></p> <p><span style="font-size: large">-chiều d&agrave;i sẽ được ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt theo từng l&ocirc; h&agrave;ng (thường từ 70cm l&ecirc;n đến 140cm).<br /></span></p> <p><span style="font-size: large">Vậy xin th&ocirc;ng b&aacute;o đến qu&yacute; doanh nghiệp c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; đủ năng lực vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ( anh ) <strong>Nguyễn Ngọc Huy&ecirc;n,sđt 0986419296 hoặc </strong><strong>0903504300.</strong></span></p> <p><span style="font-size: large">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c.<br /></span></p> <p><span style="font-size: large">C&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Huyên
- Địa chỉ: 16/1A đường 26, phường Bình Trưng Tây, quận 2, Tp HCM
- Điện thoại: 0986419296 - Fax: 0903504300
- email: huyen.maivanwoods@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH