MUA NHÍM ĐANG DẪN CON LÀ CHẮC ĂN NHẤT-NHANH THU HỒI VỐN

#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI -TPHCM</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG-NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI -BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA SẢN PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">TRANG TRẠI HIỆN C&Oacute; RẤT NHIỀU CẶP NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG NU&Ocirc;I CON ,. NẾU B&Agrave; CON N&Agrave;O C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TH&Igrave; N&Ecirc;N CHỌN LOẠI N&Agrave;Y ( CHẮC CHẮN ĐẺ, SỐ CON TR&Ecirc;N/1 LẦN ĐẺ..)</font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; :34-36T/ T&Ugrave;Y CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; Đ&Atilde; BAO GỒM LỒNG ĐỰNG-GIẤY KIỂM L&Acirc;M -HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN ( XE- TIỀN XE )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NGO&Agrave;I RA TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N NHIỀU LOẠI NH&Iacute;M, T&Ugrave;Y THEO QU&Yacute; KH&Aacute;CH LỰA CHỌN </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH