• Mua nhím Giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/5/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br />Nội dung cần đăng: t&ocirc;i cần mua một đ&ocirc;i giống nh&iacute;m để nu&ocirc;i.C&oacute; thể vận chuyển tới gia đ&igrave;nh của t&ocirc;i được kh&ocirc;ng ? gi&aacute; cả l&agrave; bao nhi&ecirc;u một đ&ocirc;i ? t&ocirc;i c&oacute; thể mua giống nh&iacute;m ở đ&acirc;u l&agrave; gần nhất ? V&agrave; c&oacute; thể tư vấn cho t&ocirc;i c&aacute;ch nu&ocirc;i hiệu quả nhất!<br />T&ocirc;i xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</span></p><p>T&ocirc;i cần mua &nbsp;2 hoặc 3 cập nh&iacute;p giống để nu&ocirc;i, nhưng kh&ocirc;ng biết mua ở đ&acirc;u. Xin c&aacute;c B&aacute;c, c&aacute;c Anh t&igrave;m gi&uacute;p cho em xem mua ở đ&acirc;u gần nh&agrave; nhất. </p><p>Ngo&agrave;i ra:</p><p>- c&oacute; thể vận chuyển về tận nh&agrave; được kh&ocirc;ng?</p><p>&nbsp;- Gi&aacute; cả l&agrave; bao nhi&ecirc;u một đ&ocirc;i?</p><p>&nbsp;- Tư vấn cho c&aacute;ch nu&ocirc;i nh&iacute;m hi&ecirc;u quả?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Kiệt
   - Địa chỉ: Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc NInh
   - Tel, Fax: 0168 443 7715
   - email: nguyendinhkiet@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...