Mua nhím Giống

  • Thread starter Nguyá»…n Đình Kiệt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đình Kiệt

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br />Nội dung cần đăng: t&ocirc;i cần mua một đ&ocirc;i giống nh&iacute;m để nu&ocirc;i.C&oacute; thể vận chuyển tới gia đ&igrave;nh của t&ocirc;i được kh&ocirc;ng ? gi&aacute; cả l&agrave; bao nhi&ecirc;u một đ&ocirc;i ? t&ocirc;i c&oacute; thể mua giống nh&iacute;m ở đ&acirc;u l&agrave; gần nhất ? V&agrave; c&oacute; thể tư vấn cho t&ocirc;i c&aacute;ch nu&ocirc;i hiệu quả nhất!<br />T&ocirc;i xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</span></p><p>T&ocirc;i cần mua &nbsp;2 hoặc 3 cập nh&iacute;p giống để nu&ocirc;i, nhưng kh&ocirc;ng biết mua ở đ&acirc;u. Xin c&aacute;c B&aacute;c, c&aacute;c Anh t&igrave;m gi&uacute;p cho em xem mua ở đ&acirc;u gần nh&agrave; nhất. </p><p>Ngo&agrave;i ra:</p><p>- c&oacute; thể vận chuyển về tận nh&agrave; được kh&ocirc;ng?</p><p>&nbsp;- Gi&aacute; cả l&agrave; bao nhi&ecirc;u một đ&ocirc;i?</p><p>&nbsp;- Tư vấn cho c&aacute;ch nu&ocirc;i nh&iacute;m hi&ecirc;u quả?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Kiệt
- Địa chỉ: Hòa Tiến - Yên Phong - Bắc NInh
- Tel, Fax: 0168 443 7715
- email: nguyendinhkiet@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH